Lyst til å jobbe i en spennende og spenstig kommune?

Enhetsleder, Teknisk og planlegging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 21. juni, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker 100 % stilling som enhetsleder for Teknisk og planlegging.

Stillingen er forbundet med oppmerksomhet, og vil i mange saker være kommunens ansikt utad. I tillegg til å administrere det tekniske området har enhetsleder en viktig, strategisk rolle i dialogen mellom rådmannen og politisk ledelse.

Enhetsleder for Teknisk og planlegging har det overordnede ansvaret for tjenester underlagt virksomhetsområdet areal og plan, og anlegg og drift.

Virksomhetsområdet i Sørreisa kommune består av:

Areal og plan

Forvaltning av lovverk knyttet til akvakultur, motorferdsel, friluftsliv, matrikkel, plan og byggesaksbehandling, forurensing og renovasjon, vann og avløpsanlegg, havner og farvann, jord- og skogbruk samt naturmangfold.

Salg av kommunale tomter.

Anlegg og drift:

Kommunalteknikk herunder vei, vann, avløp og park. Utbygging av kommunal infrastruktur i forbindelse med kommunale bolig- og næringstomter. Fornying av kommunale vann og avløpsanlegg. Forvaltning av deler av vegloven

Kommunale bygg og utleieboliger:

Kommunale bygg. Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling/nybygg av kommunale bygg. Herunder utleie, driftstjenester og renholdstjenester.

Kommunale utleieboliger, herunder forvaltning, vedlikehold og oppfølging av leieforhold.

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker etter en enhetsleder for Teknisk og planlegging med et strategisk blikk, som både evner å bygge og forvalte hensiktsmessige strukturer og over tid bygge en organisasjonskultur og en arbeidsplass hvor ansatte trives, utvikler seg og gis rom til å gjøre en best mulig jobb innenfor kommunens til enhver tids gjeldende økonomiske rammer.

Enhetsleder for Teknisk og planlegging må evne å holde en god økonomistyring og utvikle metodikk for å sikre at knappe midler brukes riktig, basert på både overordnede føringer og den enkelte ansattes faglige skjønn.

Enhetsleder for Teknisk og planlegging må kunne vise tillit til sine omgivelser og være ydmyk for kunnskap. 

Erfaring og kunnskap fra arbeid med nærvær er en fordel.

Teknisk sjef inngår i kommunens ledergruppe og blir direkte underordnet rådmannen.

Det tillegges totalansvar for drift herunder:

 • Personal- og økonomiansvar
 • Deltakelse i kommunens strategiske ledelse
 • Rådmannens representant i planutvalget og arbeid mot politisk nivå
 • Saksbehandling og saksforberedelse til politiske utvalg
 • Veiledning (internt) og hovedansvar for enhetens saksbehandling
 • Publikumskontakt
 • Faglig utvikling
 • Utmeisling av strategier

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bred og relevant ledererfaring, der deler av erfaringen er fra offentlig sektor
 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole
 • Utdanningsbakgrunn innen ingeniørfag, arkitektfag eller arealplanlegging
 • Arbeidserfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring med økonomistyring
 • Erfaring fra prosjektutvikling
 • Utdanning i ledelsesfag fra høyskole/universitet
 • Språk; Norsk og engelsk

Ønskede egenskaper:

 • Innbyr til tillit, er undrende og ydmyk for kunnskap
 • Evner å fange opp det som rører seg internt og eksternt, og som handler deretter
 • Evner å ta helhetsperspektiv og kan prioritere innsatsen på flere komplekse saksfelt
 • Evne til å håndtere stress og mestre komplekse oppgaver
 • Evne til å kommunisere tydelig og inspirere omgivelser
 • Evne til nytenking og motivere for endring
 • Evne til gjennomføring
 • Strategisk blikk for å utvikle enheten og kommunens tekniske tjenester
 • Miljøskapende evne til å bygge relasjoner innad i gruppen og til øvrige avdelinger i kommunen

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i viktig utviklingsarbeid i kommunen
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning og forsikring
 • Lederavtale

Generell informasjon

Tilsetting skjer i henhold til lover, reglement og avtaleverk. Godkjent politiattest må legges fram før tiltredelse. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.  Lønn etter avtale. Det legges vekt på egnethet ved tilsetting.

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til konstituert rådmann, Truls Meyer, telefon 92482118 eller mail: truls.meyer@sorreisa.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli oppført på søkerlista. 

Søknad, CV og kopi av attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke på denne siden "Søk stillingen" 

Kontaktpersoner

Truls Meyer
Konstituert rådmann
Mobil: 924 82 118

Hvem er Sørreisa kommune?

Om Sørreisa kommune

Et rikt næringsliv, nærhet til videregående skole og høgskoletilbud og et rikt kulturliv gjør Sørreisa til en god kommune å bo, vokse opp og arbeide i.  Sørreisa kommune har ca. 3500 innbyggere og ligger sentralt midt i Troms fylke. Det er en arbeidsplass med ca. 260 årsverk og et brutto driftsbudsjett på ca. kr. 280 mill.

Vår visjon er å gjøre hverdagen bedre – for alle. Sentralt i dette er våre verdier; nær, trygg og engasjert. Vi jobber hele tiden for å bli en enda bedre leverandør av kommunale tjenester og søker nå etter ny dyktig medarbeider. 

Teknisk enhet omfatter byggesak, oppmåling, drift- og vedlikehold, planleggeing, landbruk, renhold og uteseksjon