Lyst til å bidra til energieffektivisering gjennom tilsyn?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. august, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi,sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje ogregelverk er eksempler på dette.  NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning ogbedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjonfor hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktigearbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet.I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- ogenergidepartementet. 

NVE har ansvar for å føre tilsyn med krav om økodesign og energimerking av produkter og bygninger. Disse kravene er viktige virkemidler for å nå nasjonale energi- og klimamål i årene framover.

For å utfylle tilsynsvirksomheten ved vårt regionkontor i Trondheim, ser vi etter en fremoverlent, strukturert og leveranseorientert medarbeider som forstår intensjonen og viktigheten av regelverket på energieffektiviseringsområdet. Du har god teknologiforståelse og evne til å sette deg inn i hvordan ulike produkter fungerer og vurdere tilhørende teknisk dokumentasjon og testrapporter. Dine primære oppgaver vil være knyttet til tilsyn med økodesignregelverket og energimerkeregelverket for både bygninger og produkter.

For å bidra til en strategisk utvikling av NVEs tilsynsvirksomhet vil det være behov for et godt samarbeid med andre nasjonale tilsynsmyndigheter og energimyndigheter i Norden og EU. 

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge tilsynsaktiviteter ut fra risikobaserte kriterier.
 • Kontrollere at virksomheter etterlever regelverket.
 • Foreta oppfølgende saksbehandling (rapportering, reaksjoner med mer).
 • Utarbeide informasjonsmateriell, kommunisere med og veilede aktørene.
 • Videreutvikle tilsynet til å bli mer effektivt, herunder ta i bruk og utvikle digitale verktøy i tilsynsarbeidet.
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet i forbindelse med tilsyn, opplæring og kontaktmøter, anslagsvis 20 - 30 døgn/år.
 • Andre arbeidsoppgaver knyttet til seksjonens arbeid med energibruk kan legges til stillingen, ut fra søkers kompetanse og interesse.

Krav:

 • Utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, ingeniør eller bachelor, gjerne teknisk (innen bygg, energi og miljø, maskin, VVS eller lignende).
 • Gode språkkunnskaper både på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Vi ser helst at du har minst 2 års arbeidserfaring, men nyutdannede vil også bli vurdert.

Fordelaktig erfaring:

 • God formidlings- og kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Erfaring med tilsyn og/eller kommunikasjon.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning eller tilsynsvirksomhet eller saksbehandling.

Personlige egenskaper

 • Teknologiinteressert.
 • Du er analytisk, og har evne til å avveie ulike interesser.
 • Systematisk og strukturert.
 • Målrettet og selvstendig.
 • Gode evner til samhandling og samarbeid.
 • Komfortabel med å snakke i store og små forsamlinger.
 • Interessert i å forstå og utøve samfunnsoppdraget som NVE har.

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende oppgaver med innflytelse på viktige samfunnsområder.
 • Sterkt tverrfaglig miljø der du kan bidra med din kompetanse.
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø.
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt.
 • Flotte, nye lokaler i Teknobyen i Trondheim.
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk.
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid).
 • Trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.
 • Stillingen lønnes som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør/førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1085/1087/1181/1408/1434/1364) etter det offentlige regulativ f.t. kr 500 000,- til kr 750 000,- pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

Vi vet at mange ønsker seg en hybrid og fleksibel arbeidshverdag med muligheter for å veksle mellom å jobbe hjemmefra og møtes på kontoret. Det tilrettelegger vi for. Hos oss kan man inngå avtale om delvis hjemmearbeid når arbeidsoppgavene tilsier at det lar seg gjøre i henhold til NVEs gjeldende retningslinjer.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Hvis du ønsker å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten, må du begrunne dette. Vi varsler deg hvis vi ikke tar ønsket ditt tilfølge. Du vil da få muligheten til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).      

Kontaktpersoner

Christina Wachter
HR-kontakt
Telefonnummer: +47 920 65 215
Olav Karstad Isachsen
fungerende seksjonssjef
Telefonnummer: 950 02 627
Tore Dyrendahl
Avdelingsingeniør
Telefonnummer: +47 970 09 886

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger