Leder til seksjon for nettkonsesjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe med utvikling av kraftnettet for å bidra til forsyningssikkerhet og verdiskapning?    

Konsesjonsavdelingen har ansvar for konsesjonsbehandling av energianlegg og inngrep i vassdrag. Det omfatter blant annet vannkraft, vindkraft, kraftledninger og transformatorstasjoner. Koordinering av produksjons- og nettanlegg er en sentral oppgave. Klimautfordringen har gitt stor aktivitet innen produksjon av fornybar energi. Ny produksjon og nytt forbruk fra for eksempel elektrifisering av transportsektoren og etablering av datasentre, vil reise nye krav til utvikling og drift av nettet framover. Samtidig står vi overfor et omfattende behov for reinvesteringer i eldre nettanlegg. Økt elektrifisering gjør samfunnet mer sårbart og stiller store krav til forsyningssikkerhet. 

Vi søker en ny leder for seksjon for nettkonsesjoner. Seksjonen har ansvar for å behandle søknader om å bygge og drive nettanlegg i hele landet, og skal bidra til en samfunnsmessig rasjonell nettutvikling. Konsesjonsbehandling krever kompetanse på en rekke fagfelt, som teknikk, økonomi, arealbruk og miljø. I arbeidet er det utstrakt kontakt med blant annet nettselskap og andre utbyggere, myndigheter, interesseorganisasjoner og berørte grunneiere. 

Seksjonen har 13 medarbeidere som samlet har bred kompetanse innenfor relevante fagtemaer. Som leder av seksjonen vil du ha personal- og budsjettansvar og ansvaret for det faglige arbeidet ved seksjonen. Du vil være en del av konsesjonsavdelingens ledergruppe, og rapporterer til avdelingsdirektøren. 

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til effektiv konsesjonsbehandling med høy kvalitet
 • Videreutvikle kompetanse innenfor relevante fagområder
 • Samarbeid med andre avdelinger og seksjoner for å sikre god koordinering av NVEs myndighetsutøvelse
 • Videreutvikle NVEs samarbeid med andre relevante myndigheter og berørte interesser
 • Lede folkemøter og befaringer. 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning fra høgskole/universitet på masternivå innen natur-, teknikk- eller samfunnsfag  
 • Erfaring fra eller god kjennskap til kraftbransjen og/eller offentlig forvalting
 • Ledererfaring og evne til å lede faglig sterke medarbeidere i et bredt fagmiljø vil være fordelaktig
 • Kommunisere og samhandle godt med energibransjen, myndigheter, interesseorganisasjoner og publikum
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B pga. jobbreiser
 • Fysikk som ikke er til hinder for å delta på befaringer i ulendt terreng 

Personlige egenskaper

 • Du er åpen og initiativrik
 • Du er strukturert, samlende og tenker helhetlig
 • Du er handlekraftig, resultatbevisst og god til å ta avgjørelser
 • Du er samarbeidsorientert og har stor arbeidskapasitet
 • Du liker å lede andre i en kunnskapsbedrift på en empatisk og inkluderende måte
 • Det blir tillagt betydelig vekt at søkeren er personlig egnet
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering før tiltredelse.

Vi tilbyr

 • Et aktivt fagmiljø med varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et stimulerende arbeidsmiljø med vekt på utvikling av organisasjon og medarbeidere 
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid) 
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse (SPK) 

Stillingen lønnes som Seksjonssjef (1211) etter det offentlige regulativ f.t. med lønnsspenn kr 704 400 – 938 300 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.  

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges). 

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22 95 98 62
Rune Flatby
Telefonnummer: 416 78 203

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger