Leder innovasjon og utvikling

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Space Norway har en egen innovasjons- og utviklingsavdeling (I&U-avdelingen) for tidligfasearbeid med å identifisere og utvikle romrelaterte konsepter med potensial for kostnadseffektiv leveranse av viktige tjenester. Selskapet gjør dette i tett samarbeid med norske brukere, norsk industri og internasjonale aktører. Nåværende leder for I&U-avdelingen går over i annen intern stilling i selskapet, og vi søker herved etter ny leder for avdelingen.

I&U-avdelingen har god forståelse av brukerbehov og gjennomfører blant annet tidligfase tekniske studier og konseptutvikling. Dette følges opp med utviklings-, test- og demonstrasjonsprosjekter, der målsettingen er kostnadseffektiv operativ nytte. Konsepter som viser seg interessante og relevante for brukerne videreutvikles. Space Norway utarbeider og definerer spesifikasjoner, med påfølgende utvikling av elektronikk og software hos eksterne tredjeparter. Det er avgjørende å få gjennomført verifisering av forventet ytelse og bekreftelse på relevans fra brukersiden. Gjennom slike prosjekter bidrar I&U-avdelingen til at Space Norway når sine målsettinger om etablering av operativ infrastruktur.

I&U-avdelingen har lagt grunnlaget for at Space Norway for tiden utvikler en avansert test- og demonstrasjonssatellitt for havovervåkning basert på Syntetisk Aperture Radar. Målet er å få etablert en konstellasjon av slike satellitter for å dekke et brukerdefinert behov for gjenvisittid.

Lederen vil ha ansvaret for virksomheten i I&U-avdelingen, med tilhørende budsjett-, økonomi- og personalansvar.

Et utvalg av viktige ansvarsområder

 • Lede, og bidra i, team som søker innovative løsninger med potensial for å dekke operative brukerbehov
 • Holde seg oppdatert på relevante teknologier
 • Definere og spesifisere satellittsystemelementer
 • Vurdere aktuelle plattformer og nyttelaster
 • Definere sammenheng mellom systemutforming og teknisk realisering, blant annet med utgangspunkt i kost/nytte-vurderinger
 • Løse praktiske problemer ifm. testing og demonstrasjoner
 • Sørge for at enheten bidrar til å nå strategiske mål så vel som prosjektmål
 • Sørge for utvikling av nødvendig kompetanse til å kunne gjennomføre nåværende og fremtidige prosjekter
 • Delta i konsernets forretnings- og virksomhetsutvikling
 • Nettverksbygging mot relevante nasjonale og internasjonale miljøer

Kompetanse

Etterspurte erfaringer og kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse (master- eller doktorgrad) innen elektronikk, sensorer, software, signalbehandling eller radiosystemer
 • Erfaring fra systemdesign og prosjektarbeid/prosjektledelse av satellittbaserte systemer og brukerløsninger
 • Gjerne erfaring med bruk av programvare for test, analyse og utvikling (STK, Matlab, Python mm)
 • Erfaring med å lede høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Interesse for og erfaring med forretningsutvikling og -modeller, såvel som utredningsarbeid

Vi ser etter en leder med utpregede analytiske evner og et høyt engasjement for faget. Du har god arbeidskapasitet, kombinert med en planmessighet i ditt arbeid som muliggjør kontinuerlig utvikling og felles læring. Vi jobber i team og i partnerskap med andre virksomheter, med korte beslutningsveier. Gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape- og gi tillit er viktig for oss. Åpen, entusiastisk, «selgende» og med god formidlingsevne er andre stikkord vi mener bør karakterisere vår nye leder.

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig.

Hvorfor velge Space Norway og denne muligheten?

Riktig kandidat tror vi motiveres av rollens innhold og utfordringer, spesielt de operative mulighetene teknologien åpner for. Videre vil vi trekke fram følgende:

 • Flat og uformell organisasjon med åpenhet og gjensidig tillit til hverandres kompetanse og til den enkeltes bidrag til selskapets utvikling
 • En variert og sentral rolle i et konsern sentralt plassert i norsk romrelatert virksomhet
 • Mulighet for å bidra til oppbyggingen og videreutvikling av et selskap med langsiktig perspektiv
 • Samfunnsmessig rolle/ bidra til å løse statlige samfunnsoppgaver, også i et internasjonalt perspektiv
 • Miljø for innovativ tenkning og muligheter for å realisere innovasjonen
 • En viktig aktør i Norges satsning i nordområdene

Space Norway AS har som ambisjon å gjennomføre en rekke romrelaterte prosjekter til nytte for norske samfunnsaktører i årene fremover. For den rette personen vil derfor stillingen kunne gi gode utviklingsmuligheter, både faglig og ledelsesmessig.

Arbeidssted ved Skøyen i Oslo, men arbeidet vil i perioder kunne medføre en del reisevirksomhet.

Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige anvendelser og søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search på tel. +47 958 24 529/ frode@hartmarkexecutive.no

Søknadsfrist: 18. mai

Kontaktpersoner

Frode Bjørnæs
Hartmark Executive Search
Telefonnummer: +47 958 24 529

Hvem er Space Norway AS?

Space Norway AS er et sektorpolitisk konsern, som skal bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Konsernet utvikler, fremskaffer og drifter romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidrar til verdiskaping i norsk næringsliv basert på romvirksomhet i Norge. Selskapet benytter systeminnsikt, teknologiforståelse og forståelse av brukerbehov, og kombinerer dette med mulighetene teknologien gir, til å utvikle relevant rominfrastruktur for samfunnet.

Selskapet drives på forretningsmessig grunnlag og samarbeider med andre nasjonale kommunikasjons- og romaktører. Ved utgangen av 2021 hadde selskapet med heleide datterselskap 42 ansatte, hvorav 6 har arbeidssted Tromsø.