Leder for NVE Anlegg

Stillingsbeskrivelse

NVE Anlegg utfører i hovedsak oppdrag rettet mot sikring mot erosjon og flom, miljøtiltak i vassdrag, terskler og tørrmurer samt enkelte typer sikringstiltak mot skred. NVE Anlegg har gjennom mange år bygd opp betydelig kompetanse når det gjelder bygging av sikringstiltak. NVE Anlegg er en sentral del av NVEs beredskapsorganisasjon og skal bistå og rådgi kommunene i beredskapssituasjoner. NVE leaser sin maskinpark som dermed er moderne og tilpasset denne typen oppdrag. Erfaring fra ulike beredskapshendelser og daglig drift på anlegg bidrar til å opprettholde og videreutvikle spisskompetansen i NVE.

Vi søker nå leder for NVE Anlegg som skal bidra til en sikker, effektiv og kvalitetsmessig god utførelse av anleggene. Du vil ha det totale faglige-, økonomiske- og personalansvaret for dyktige anleggsingeniører, formenn og maskinførere. Det er viktig med tett oppfølging av alle medarbeidere. Du vil ha ansvaret for den daglige driften av NVE Anlegg og skal bidra til at NVE Anlegg har en god lærlingeordning og sikre utstrakt samarbeid med entreprenørbransjen.

NVE Anlegg er en seksjon i skred- og vassdragsavdelingen i NVE og har i dag medarbeidere lokalisert i Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. Det er i dag 26 medarbeidere i NVE Anlegg. Stillingen rapporterer til direktøren for Skred- og vassdragsavdelingen og inngår i avdelingens ledergruppe.
Stillingen medfører reiseaktivitet på grunn av varierende arbeidssteder i hele Norge. Antall reisedøgn i året er ca. 50-60. Arbeidssted vil være ved NVEs hovedkontor i Oslo.

Arbeidsoppgaver

  • Faglig, personal og økonomisk totalansvar for NVE Anlegg
  • Planlegging og koordinering av anleggsdriften
  • Styre anleggsledelse med egne ressurser og innleide entreprenører
  • Bistå til egen, intern og ekstern kompetanseheving innen fagfeltet
  • Økonomistyring
  • Innkjøp av varer, utstyr og tjenester
  • Kalkulasjon og anbudsregning
  • Kvalitetssikring og HMS
  • Kontroll og oppfølging av utført arbeid, se til at pålegg vedrørende HMS, rutiner og regelverk blir fulgt
  • Befaringer og aktivitet i felt
  • Ansvarlig for NVE Anleggs lærlingeordning
  • Samhandling med grunneiere, innleide ressurser, kommuneansatte og andre
  • Være en del av NVEs beredskapsoppsett og må kunne påregnes å gå inn i krisesituasjoner
  • Stillingen medfører en del reisevirksomhet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Krav:

  • Minimum Bachelor utdanning fra ingeniørhøgskole innen anleggsfaget, svært relevant erfaring kan kompensere for utdannelseskravet
  • Erfaring fra anleggsledelse innen BA-næringen
  • Erfaring fra prosjektledelse og økonomistyring
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning for stillingen
  • Førerkort klasse B
  • Ledererfaring
  • Kunnskap om HMS/SHA arbeid

  Ønskelig/fordelaktig:

  • Erfaring fra vassdragsrelaterte oppgaver
  • Innkjøpserfaring og kjennskap til offentlige anskaffelser
  • Erfaring med kompetanseoppbygging og formidling
   

Personlige egenskaper

  • Være en synlig leder
  • Ryddig og bestemt
  • Evner å samarbeide
  • Handlekraftig og beslutningsdyktig
  • Målrettet og initiativrik
  • Strukturert og systematisk
  • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
  • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

  • Sterk kunnskapsorganisasjon
  • Sterkt tverrfaglig miljø
  • Rom for personlig utvikling
  • Innflytelse på viktige samfunnsområder
  • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
  • Mulighet til å påvirke utviklingen innenfor forebygging av flom
  • og skredfare
  • Flotte lokaler på Majorstuen rett ved Frognerparken
  • Treningsrom og aktivt bedriftsidrettslag
  • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
  • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
  • Trening i arbeidstiden
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
  • Årslønn innenfor spennet kr 700 000 – kr 940 000 i stillingskode seksjonssjef (1211). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

   I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

   Legg ved attester og vitnemål elektronisk.

   Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

   Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument
  • og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22 95 98 62
Knut Hoseth
regionssjef
Telefonnummer: 971 65 337
Martin Brittain
fung. seksjonssjef
Telefonnummer: 90686713

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger