Leder for etterretning og forebygging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. juni, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Økokrim er den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi er ledende innen finansiell og økonomisk etterretning med nasjonalt ansvar innen hvitvasking, terrorfinansiering, miljøkriminalitet og koordinering av politiets innsats i det tverretatlige samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet.  I tråd med politiets hovedstrategi er vi i ferd med å bygge opp vår kapasitet og nasjonale ansvar for å forebygge  økonomiske lovbrudd og miljølovbrudd. Bistand, fagforvaltning og kompetansebygging ut mot politiets enheter, samarbeid med andre kontrolletater og private aktører inngår som en viktig del av vårt arbeid.

Vi har nylig gjennomført en omorganisering til matriseorganisering for en mer effektfull innretning av vårt arbeid og samfunnsoppdrag. Du vil bli en del av Økokrims tverrfaglige ledergruppe og få medansvar for at Økokrim når sine mål. Ledergruppen består av avdelingsdirektørene for virksomhetsstyring, juridisk avdeling, etterforskingsavdelingen, avdeling for digital etterforsking og innovasjon og avdeling for etterretning og forebygging sammen med sjef og assisterende sjef for Økokrim. 

Som leder for etterretning og forebygging søker vi etter en person som evner å bidra og sette sitt preg på den videre utvikling av avdelingen sammen med ca. 30 kompetente og dyktige medarbeidere fordelt på tre selvstendige, men overlappende funksjoner. Disse utgjør;

Enheten for finansiell etterretning (EFE) – Norges FIU

EFE mottar, innhenter, analyserer og videreformidler finansiell informasjon for å forebygge og bekjempe hvitvasking, profittmotivert kriminalitet og finansiering av terrorisme. EFE har et vidt samarbeid med andre politiorganer, rapporteringspliktige, næringslivet, kontrolletater, internasjonale etterretningsmiljøer og organisasjoner.

Enhet for etterretning

Enheten for etterretning utarbeider løpende etterretningsprodukter, temarapporter, leveranser til strategiske og nasjonale produkter. Enhetens kapasiteter utgjør en stadig viktigere del av Økokrims virksomhet. Enheten har blant annet ansvaret for Økokrims trusselvurdering.

Forebyggende enhet

Forebyggende enhet skal bidra til å redusere forekomsten av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, samt redusere skadevirkninger av lovbrudd, uønsket aktivitet og hindre gjentakelser. For å forebygge kriminalitet innenfor Økokrims ansvarsområder, forutsetter det samarbeid og samhandling både internt i politiet og med aktører utenfor politiet. Forebygging innebærer også bruk av etterretningsprodukter og annen relevant kunnskap som gir prediksjon om forventet kriminalitetsutvikling. Forebyggende enhet har blant annet fagforvalteransvar for politiets næringslivskontakter.

Vi søker en trygg leder som er tett på og som har et oppriktig ønske om å utvikle medarbeidere.

For å ivareta ønsket om mangfold i staten er det et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle avdelingen og ha ansvar for å nå avdelingens mål 
 • delta i Økokrims ledergruppe og ha medansvar for at Økokrim når sine mål
 • holde deg faglig oppdatert innenfor Økokrims ansvarsområder
 • sikre helhetlig læring og utvikling internt og eksternt
 • samarbeide med offentlige og private samarbeidspartnere i inn- og utland
 • representere Økokrim offentlig og uttale deg til mediene

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse på masternivå med gode resultater
 • god resultatoppnåelse i tidligere stillinger
 • lederfaring
 • god samfunnsforståelse og bred kunnskap om næringsliv og arbeidsliv
 • må kunne kommunisere tydelig og tillitvekkende internt og eksternt, og delta i samfunnsdebatten når det er relevant og riktig
 • meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG 

Ønskelige kvalifikasjoner

 • erfaring fra politi og påtalemyndighet og/eller arbeid med etterretning eller forebygging
 • teknologiforståelse og erfaring med digital transformasjon

Personlige egenskaper

 • ha evne og vilje til å være en god leder med høy integritet
 • ha svært god arbeidskapasitet og skape resultater i samhandling med andre
 • ha evne til strategisk og langsiktig blikk på utviklingstrekk og virksomheten
 • være analytisk og ha evne til å gå inn i komplekse saksforhold
 • være samfunnsengasjert og endrings- og resultatorientert

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi og påtalemyndighet
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og inspirerende medarbeidere
 • sterke fagmiljøer
 • god mulighet til faglig og personlig utvikling
 • god pensjonsordning med medlemskap i Statens pensjonskasse (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • trening i arbeidstiden
 • stillingen lønnes som avdelingsdirektør (SKO 1060) , kr 900 000–1 300 000

Økokrim holder til i Oslo sentrum. Fordi Økokrim er et landsdekkende politi- og påtaleorgan, må noe reisevirksomhet påregnes.

For ansettelse i politiet kreves plettfri vandel og uttømmende og utvidet politiattest må innhentes, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

For å ivareta ønsket om mangfold i staten er det et personalpolitisk mål å oppnå balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Søkere gjøres oppmerksomme på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste.

Søknad registreres i rekrutteringssystemet og bekreftede kopier av attester og vitnemål skal følge med som tilleggsfiler. 

Kontaktpersoner

Inge Svae-Grotli
Ass. sjef for Økokrim
Telefonnummer: +47 976 67 043
Pål Kulø Lønseth
Sjef for Økokrim
Telefonnummer: +47 232 91 000

Hvem er Økokrim?

Økokrim er spissorganet i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vi skal ivareta vårt samfunnsoppdrag blant annet ved å etterforske særlig alvorlige eller prinsipielle lovovertredelser innen disse fagområdene, treffe påtalevedtak og iretteføre sakene. Vi skal også yte bistand til politiets enheter og bidra til kompetansebygging og kompetansedeling. I tillegg har vi et nasjonalt ansvar for finansiell sporsikring og inndragning. 

Fordi vi har omfattende, kompliserte og prinsipielle saker, er vi avhengige av å ha dyktige medarbeidere som er opptatt av å utvikle seg ved å jobbe tverrfaglig.