Landskapsarkitekt/landskapsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bli landskapsarkitekt/landskapsingeniør i Statens vegvesen

Veg og gateplanlegging er del av Ressursavdelingen i Statens vegvesen Region øst. Vi har behov for å styrke vår fagkompetanse på landskapsarkitektur. Vi trenger landskapsarkitekt/landskapsingeniør i Moss.  

Vi har mange oppgaver som spenner fra å planlegge gang- og sykkelveg, kollektivtiltak og mer urbane og utfordrende byprosjekter som bypakke Nedre Glomma.

Arbeidsoppgaver:

Som fagansvarlig får du ansvar for å ivareta hensynet til landskap, arkitektur og visuelle forhold i vegplanleggingen. Vi planlegger veger, gater, gang- og sykkelveier, kollektivanlegg og byrom. Oppgavene er utfordrende og krever stor grad av tverrfaglig samarbeid internt og utstrakt samarbeid med andre offentlige etater og private aktører. Stillingen omfatter også faglig bistand i byggeplan og anleggsperiode. Du vil bli en del av et eget fagnettverk for landskapsarkitektur og arkitektur og byplanlegging.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjoner:

  • Utdanning på bachelor/mastergradsnivå fra høgskole eller universitet, innen landskapsarkitektur eller landskapsingeniør
  • Erfaring fra samferdselsprosjekter og /eller byplanlegging
  • Erfaring i bruk av modellbaserte prosjekteringsverktøy.
  • Minimum 3 års arbeidserfaring etter endt utdanning
  • Gode formidlingsferdigheter - visuelt, skriftlig og muntlig (norsk)

Stort engasjement, mye ansvar og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tverrfaglig fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Samarbeid og tverrfaglig arbeid

Samarbeid og tverrfaglighet er viktig i alle prosjekt. Alle stillingene innebærer å samarbeide bredt med prosjektledere og andre fagressurser samt være en aktiv deltaker i våre tverrfaglige prosjektgrupper.

En god arbeidsplass

Personlig egnethet med initiativ og selvstendighet vil bli vektlagt, samt evne til kommunikasjon og samhandling. Hos oss blir du en del av et stort fagmiljø der du alltid kan få faglig veiledning. Vi søker mot en delekultur, der kollegaer gjør hverandre bedre. Det legges vekt på at fagmiljøet skal være faglig oppdatert.  Du får ryddige arbeidsforhold med mange goder og rettigheter. Selv om arbeidsmengden kan være stor, legger vi stor vekt på forutsigbarhet og mulighet for avspasering eller lønnskompensasjon.

Vi tilbyr disse godene:

  • Introduksjonsprogram og fadderordning
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Pensjonsordning
  • Etatsskoler, kurs og gode muligheter for faglig påfyll

Annet

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger