Landskapsarkitekter

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingene:

Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen har ansvar for planlegging og bygging av de større vegprosjektene til Statens vegvesen. Operativt er divisjonen delt inn i 4 utbyggingsområder og en fagressursavdeling. 

Seksjon Plan Utbygging dekker fagområdene vegplanlegging, landskapsarkitektur, planleggingsledelse, klima og miljø.

Medarbeiderne i seksjonen bidrar i alle faser av et prosjekt som kommunedelplan, reguleringsplan, byggeplanlegging og oppfølging i byggetiden. Hovedtyngden av oppgavene til seksjonen er pr. i dag på kommune- og reguleringsplannivå. 

Kontorområdet er en landsdekkende enhet og har medarbeidere fordelt over store deler av landet.

Kontorsted vil være der vi har fagressurser i dag, og vil kunne avtales.

Arbeidsoppgaver

Som landskapsarkitekt vil hovedoppgavene være å sikre at fagområdet ivaretas i prosjektenes styrende dokumenter, i ulike planfaser fra KVU, forprosjekt, kommunedelplan og reguleringsplan og konkurransegrunnlag, og at nødvendige faglige utredninger og leveranser blir utført.

Sentralt er blant annet følgende for faget i tverrfaglig samarbeid:

BIM/3D med ansvar for tegninger/fagmodeller, Ytre Miljø-plan, rigg- og marksikringsplan, veileder/premissdokument for formgiving og KU; bidrag i konsekvensutredning etter håndbok V712.

Du vil delta i prosjektgrupper for vegprosjekt og bidra fra start av planarbeidet til veganlegget er ferdig bygd.

Arbeidsoppgavene løses i stor grad digitalt, men noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Master i landskapsarkitektur fra universitet eller høyskole.

Det er ønskelig at du har erfaring og kompetanse innen planlegging og prosjektering av ulike veianlegg i ulike skalaer fra gater og byrom til motorveianlegg med behandling av større og mindre landskapsinngrep.

Det er ønskelig at du har erfaring og kompetanse innen bruk av BIM/3D for faget og digital samhandling i vegmodell.

Det er ønskelig at du har erfaring og kompetanse fra detaljprosjektering og oppfølging i byggefasen.

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

  • Selvstendig i utførelse av egne oppgaver, serviceinnstilt og ha gode kommunikasjonsevner
  • Evne til å ta initiativ / handlekraft for oppgavespekteret
  • Gode samarbeidsevner
  •  Analytisk og ryddig

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Krav til god fremstillingsevne på norsk, skriftlig og muntlig.

Søkere må ha førerkort klasse B.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Kontakt kontorsjef Ulf-Håkon Stoltz på telefon 46814504, ulf-hakon.stoltz@vegvesen.no

Kontaktpersoner

Ulf-Håkon Stoltz
Kontorsjef
Mobil: 468 14 504

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger