Labansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for elektroniske spor ved Kripos søker en dyktig medarbeider for driftsansvar av data- og elektronikklaboratoriet.

Kripos bygger nå kapasitet og kompetanse for å møte et mer digitalisert kriminalitets- og trusselbilde. Det nyetablerte nasjonale cyberkrimsenteret (NC3) på Kripos skal innen 2022 være et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter innen teknologirelaterte politioppgaver med ca. 150 medarbeidere.

NC3 er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom. Senteret vil utvikle metoder og gi bistand til øvrige deler av politiet. Det vil ha en tverrfaglig kompetanseprofil med hovedvekt på politifaglig og teknologisk kompetanse. Som medarbeider i NC3 vil du inngå i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø der de ansatte har høy kompetanse med variert bakgrunn. Er du den rette for oss?

Seksjon for elektroniske spor er én av seks seksjoner i NC3, og har ansvaret for å utføre datatekniske undersøkelser, utvikle nye metoder og verktøy for å understøtte andre fagmiljøer og etterforskning av straffesaker. Seksjonen er blant Europas ledende innen fagfeltet og har ansvar for å drifte og videreutvikle Kripos data- og elektronikklaboratorium. Seksjonen utvikler tekniske metoder og verktøy som brukes for å innhente, sikre, tolke og analysere bevis i straffesak.

Som følge av utvikling og vekst har seksjonen nå behov for en ny medarbeider i rollen som laboratorieansvarlig. Data- og elektronikklaboratoriet utgjør ca 800 m2 med egne ESD-sikrede soner for utstyr og instrumenter primært innen fagområdene mekanikk og elektronikk. Formålet med stillingen er å ivareta vedlikehold av avansert og kostbart utstyr, sikre kontinuerlig videreutvikling og god kvalitet på utstyr og arbeid som utøves på laboratoriet.

Som laboratorieansvarlig hos oss vil du være en del av en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag, og du får muligheten til å jobbe helt fremme i den teknologiske utviklingen. Vi søker etter deg som er praktisk anlagt, får ting til å fungere, og kan samarbeide godt på tvers av fagmiljøer. For rett person er stillingen en unik og spennende mulighet for til å være med å bygge opp ett QA-system fra bunn. Stillingen rapporterer jevnlig til seksjonsleder.

Les og lær mer om de faglige utfordringene og hvordan vi jobber på https://www.politiet.no/om/organisasjonen/sarorganene/kripos/jobbe-i-kripos/e-spor/ .

Personlig egnethet, motivasjon for fagfeltet og resultater fra utdanning vil bli vektlagt.

Den som ansettes, må kunne klareres for sikkerhetsnivå hemmelig.

Søknader uten vitnemål og attester vil ikke bli behandlet.

Arbeidsoppgaver

 • utarbeide og følge opp rutiner for bruk, drift og vedlikehold av laben
 • ansvar for å planlegge og følge opp nødvendige drift- og vedlikeholdsoppgaver
 • vedlikeholde liste over akkrediterte brukere og sørge for at adgangskontroll er oppdatert
 • bidra til økt kvalitetssikring av det tekniske arbeidet i laboratoriet
 • delta i arbeid med kvalitetssikring og akkreditering
 • delta i oppfølgingen av HMS-rutinene i laboratoriet
 • delta i videreutvikling av NC3 og fagmiljøet

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innen relevant fagområde (særlig relevant erfaring vil kunne erstatte kravet til formell utdanning)
 • minimum 3 års erfaring fra arbeid med drift og vedlikehold av utstyr og verktøy
 • erfaring med å utarbeide rutiner
 • erfaring med hms-arbeid
 • god teknologiforståelse
 • gode norsk og engelskkunnskaper

Dersom du i tillegg har erfaring innen kvalitetssystemer, akkreditering og/eller med drift og vedlikehold av utstyr og verktøy vil det tillegges vekt.  

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 •  nøyaktig og strukturert
 • initiativrik, løsningsorientert og med god gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • selvstendig og ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • fast stilling som overingeniør/senioringeniør (SKO 1087 /SKO 1181 med avlønning i lønnsspennet 474 500 – 682 000 (lønnstrinn 53-73) brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønnsnivå vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse 
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjon, yrkesskade- og gruppelivsforsikring samt mulighet for gunstig boliglån
 • en unik mulighet for rette person til å være med å bygge opp ett QA-system fra bunn
 • unikt, innovativt og sterkt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter og kompetanseheving
 • fleksible arbeidstidsordninger • mulighet for trening i arbeidstiden sentral beliggenhet på Bryn mht. tog, T-bane og bussforbindelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Steffen E. Thorkildsen
Seksjonssjef
Telefonnummer: 23 20 84 65

Hvem er Kripos?

Kripos er det nasjonale kompetansesenteret i politiet i kampen mot organisert og annan alvorleg kriminalitet. Vi yter hjelp til politidistrikta og har spisskompetanse blant anna innanfor taktisk etterforsking, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilde etterforskingsmetodar, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessutan behandlingsansvarleg for dei sentrale politiregistra og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligg òg ved Kripos.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle av befolkninga. Det er difor eit mål å ha ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere fleire personar med innvandrarbakgrunn. Den som blir tilsett, må ha plettfri vandel. Det kan bli innhenta ein uttømmande politiattest.

Etter at søknadsfristen er gått ut, blir det utarbeidd ei offentleg søkarliste med namnet og alderen til søkaren i tillegg til stillings-/yrkestittel og bustads-/arbeidskommune. Søkaren kan be om å ikkje stå på søkarlista. Dersom vi ikkje godtek oppmodinga, kan opplysningar om søkaren likevel bli offentleggjorde. Søkaren vil i så fall bli varsla.

Les mer om Kripos og se flere ledige stillinger