Kvalitetsleder i prosjekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging, utredning og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR. Vi har en av Norges største prosjektporteføljer innen infrastruktur. Porteføljen inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Follobanen og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Ønsker du en faglig utfordrende og meningsfull arbeidshverdag i et stort og omfattende prosjekt med høye ambisjoner?

Vi søker kvalitetsleder til et av landets største og mest krevende samferdselsprosjekter Sandbukta-Moss-Såstad. Sandbukta-Moss-Såstad har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlsberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføres som en totalentreprise med oppstart 2019. 

Arbeidssted er Moss.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å etablere og vedlikeholde prosjektets styringssystem, dokumentert i prosjektspesifikk kvalitetsplan
 • Ansvarlig for å følge opp at prosjektets styringssystem- og prosesser etterleves
 • Ansvarlig for etablering og gjennomføring av prosjektets revisjonsprogram (det kan ev utarbeides på porteføljenivå)
 • Ansvarlig for å definere kvalitetskrav i forespørsler, og evaluere tilbud, og sikre at kvalitetskrav blir etablert og fulgt opp i kontrakter
 • Ansvarlig for prosessen Kravstyring
 • Ansvarlig for prosjektets prosess med utarbeidelse og oppfølging av oppfølgingsstrategi og kontrollplaner
 • Ansvarlig for prosessen Risikobasert oppfølging av produktkvalitet
 • Ansvarlig for prosessen avviksbehandling og korrigerende og forebyggende tiltak / forbedringstiltak.
 • Ansvarlig for å lede og følge opp usikkerhetsstyringsprosessen
 • Ansvarlig for prosjektets rapportering innen kvalitet og usikkerhet
 • Ansvar for å planlegge, lede gjennomføringen av og følge opp Ledelsens gjennomgåelse i prosjektet
 • Inngår i prosjektets ledergruppe og har medansvar for at prosjektet når sine mål

Hovedoppgaver

 • Bistå prosjektleder i styring av prosjektet
 • Bidra til etablering og oppdatering av prosjektets Prosjektstyringsdokument (PSD )
 • Utarbeide og oppdatere prosjektets kvalitetsplan og tilhørende prosjektspesifikke prosedyrer
 • Opplæring og veiledning til alle medarbeidere i prosjektets og Bane NOR sitt styringssystem
 • Opplæring og veiledning i bruk av verktøy som tilhører kvalitetsfaget (Synergi, PIMS)  
 • Følge opp at leverandørene har implementert et kvalitetssystem iht. kontraktskrav og følge opp deres leveranser i samarbeid med kontraktsansvarlig
 • Opplæring og oppfølging internt i prosjektet i bruk av kontrollplaner
 • Følge opp kravstyring i prosjektet
 • Lede revisjoner iht. prosjektets revisjonsprogram og følge opp tiltak etter revisjoner.
 • Følge opp avvik, korrigerende tiltak og forbedringstiltak
 • Bidra i etablering av usikkerhetsregister og oppfølging av usikkerhetene i prosjektet
 • Aktivt bidra til forbedringsaktiviteter i prosjektet og i Bane NOR generelt
 • Bidra i divisjonens og Bane NORs faglige nettverk innen kvalitet                

Ønskede kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelor eller masternivå innen ingeniørfag eller økonomi
 • God kunnskap og forståelse i ISO standardene ISO 9000-serien for kvalitetsledelse og ISO 10005 for kvalitetsplaner
 • Kompetanse og minst tre års erfaring som revisjonsleder. Sertifikat som revisjonsleder en fordel
 • Minst 5 års erfaring fra kvalitetsledelse i byggeherreorganisasjon og/eller større organisasjoner/ komplekse prosjekter.
 • God kunnskap om lovgivning for jernbane og vei
 • Erfaring fra risikobasert kvalitetsstyring, kjennskap til NS 5814 Krav til risikovurderinger og ISO 31000 Risikostyring – retningslinjer
 • Erfaring fra å tilrettelegge og lede prosesser
 • Innsikt i beste praksis innen kvalitet; Metoder (eks årsaksanalyser), verktøy (eks Synergi), virkemidler og styringssystemer
 • Behersker norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig                  

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner  
 • Du liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater.
 • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.    

Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.  

Vi tilbyr

Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstEt godt arbeidsmiljø med dyktige og enngasjerte kollegerFleksitidsordning og betalt overtid Svært konkurransedyktig pensjonsavtale, og tilgang til meget gode forsikringsordningerPersonalbillett med VYs tog Kontorer beliggende nært knutepunkt for offentlig transport.Kantine             

Kontaktpersoner

Gerd C. Husvik
Kvalitetsleder Utbygging
E-postadresse: gerd.husvik@banenor.no
Telefonnummer: +47 950 28 397
Jarle Rasmussen
Prosjektsjef
Telefonnummer: +47 916 73 402

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger