Kvalitetsansvarlig på E39 Ålesund - Molde

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen har ansvar for planlegging og bygging av de større vegprosjektene til Statens vegvesen. E39 Ålesund – Molde er et stort utbyggingsprosjekt med kostnadsramma 24 mrd kroner som nå er lagt inn i forslaget til oppstart i første periode i ny NTP som vedtas før sommeren.

Prosjektet har arbeidet med planprosesser og forprosjekt en god stund allerede. Mye av dette er gjennomført med egne fagressurser ansatt i Statens vegvesen der de mest sentrale er ansatt direkte i prosjektorganisasjonen, mens flere ressurser (fagdisipliner) er ansatt i en fagressursseksjon som vi leier inn personell fra til prosjektgruppa. Etterhvert vil prosjektet komme over i en fase med tilbudsgrunnlag og byggeplanlegging.

Prosjektorganisasjonen er under oppbygging. Prosjekt-/ delprosjektledere, planleggings-/ prosjekteringsleder, planlegger og noe stabspersonell inngår i prosjektorganisasjonen i dag. I Statens vegvesen er vi pådrivere for å ta i bruk ny teknologi, blant annet innen 3D-modellering.

Det er nå ledig stilling  som kvalitetsansvarlig på E39 Ålesund - Molde. Et stort prosjekt med mye spennende som skal bygges over en lang tidsperiode.

Kontorsted for stillingen kan være Trondheim eller Molde i en prebyggefase mens en etterhvert må påregne mye av tiden i prosjektområdet.

Arbeidsoppgaver
 • Forvalte prosjektets kvalitetssystem, og være en ambassadør for dette
 • Utarbeide overordnede planer og prioriteringer for kvalitetsarbeidet i prosjektet, og rapportere status på kvalitetsarbeidet
 • Drive oppfølging av etterlevelse og følge opp interne og eksterne tilsyn og revisjoner, mulig ansvar for gjennomføring av prosess med å få på plass sikkerhetsgodkjenning for det nye veganlegget
 • muliggjøre revisjoner av kvalitetssystem hos leverandører
 • Delta i fagnettverk og samarbeide med andre kvalitetsansvarlige i Statens vegvesen og systemeier for Kvalitetssystemet

Avhengig av kvalifikasjoner og kapasitet, vil det også kunne være aktuelt å bidra inn mot prosjektet E6 Grong – Nordland gr.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra høgskole eller universitet innen aktuelle fagområder, på bachelor- eller masternivå. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning.

Det er ønskelig med erfaring innen:

 • Kvalitetsarbeid i store prosjekter
 • Prosessanalyse, prosessdesign og prosessoptimalisering
 • Fasilitering av grupper på ulike nivåer innad i en organisasjon
 • God kjennskap til kvalitetsstandarder (ISO 9001) og andre relevante rammeverk for kvalitet

Vi legger vekt på at du:

 • Er fremoverlent og oppsøkende
 • Er analytisk og med god evne til å fremstille problemstillinger og sammenhenger visuelt
 • Er tillitsskapende og god på å samarbeide med ulike miljøer i prosjektet og på fag-/forretningssiden
 • Har forståelse for mål- og resultatstyring, gjerne fra større offentlige virksomheter
 • Innehar gode pedagogiske evner

God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er nødvendig for å kunne lykkes med arbeidsoppgavene.

 

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Du kan kontakte Prosjektleder Harald Johnsen på mobil 915 12 885 eller på epost harald.johnsen@vegvesen.no om du har spørsmål ang. stillingen.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger