Kripos søker senioringeniør som maskinvareutvikler

Maskinvareutvikler

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for elektroniske spor ved Kripos søker en dyktig medarbeider med kompetanse innen utvikling av programvare, elektronikk og mekaniske komponenter, og som ønsker å jobbe med teknisk støtte for operative og skjulte metoder i politiet. 

Kripos fortsetter å bygge kapasitet og kompetanse for å møte et mer digitalisert kriminalitets- og trusselbilde, og fortsetter opptrappingen mot målet om å bli et nasjonalt kunnskaps- og kompetansesenter innen teknologirelaterte politioppgaver innen 2021.

NC3 er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom. Senteret utvikler taktiske og tekniske metoder, driver kompetanseoverføring og bistand til øvrige deler av politiet. NC3 har en tverrfaglig kompetanseprofil med hovedvekt på politifaglig og teknologisk kompetanse. Les og lær mer om NC3, seksjon for elektroniske spor og de faglige utfordringene som skal løses på www.politiet.no/kripos-espor  

Seksjon for elektroniske spor inngår i det nasjonale cyberkrimsenteret (NC3) og er politiets teknologiske spydspiss for datatekniske undersøkelser, og er blant Europas ledende innen sikring av elektroniske spor og utvikling av nye metoder for dette. Seksjonen har et avansert data- og elektronikklaboratorium der spor og bevis sikres fra elektronisk utstyr, digitale lagringsmedier og internett.

Seksjonen utvider nå med kapasitet for utvikling og produksjon av tekniske innretninger for operativt og skjult metoder. Stillingen vil være plassert i avsnittet for metodeutvikling, med arbeidsplass i data- og elektronikklaboratoriet, og vil jobbe tett med de operative fagmiljøer i utviklingsarbeidet. Stillingen vil bidra til å utvikle Kripos' portefølje innen avansert utvikling og prototyping av programvare, elektronikk og mekaniske komponenter.

Du vil være en del av en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag samtidig som du jobber helt fremme i den teknologiske utviklingen. Vi søker deg som er løsningsorientert og har en kreativ tilnærming, som liker høyt tempo og nye utfordringer, og som samarbeider godt på tvers av profesjoner. 

Det forutsettes at du har god rolleforståelse, interesse for fagfeltet og motivasjon for personlig videreutvikling.

Kripos følger kriminalitetsutviklingen og fleksibilitet med hensyn til arbeidsoppgaver og organisering er en forutsetning.

Vi vil legge vekt på personlig egnethet, motivasjon for fagfeltet og arbeidspresentasjoner.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres til nivået "HEMMELIG". 

Søknader uten vitnemål og attester vil ikke bli behandlet.           

Arbeidsoppgaver

 • designe, utvikle, produsere og vedlikeholde løsninger fra bunnen
 • videreutvikling og tilpasning av eksisterende løsninger, både egne og kommersielle
 • tilpasse og tilrettelegge kommersielle løsninger
 • delta i utarbeidelse av spesifikasjon av løsning
 • være oppdatert på ny teknologi, metoder og verktøy innen fagområdet
 • bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsfora innen fagområdet
 • delta i metodeutvikling (R&D)

Kvalifikasjoner

 • utdanning fra universitet eller høyskole innen elektronikk, data- eller kommunikasjonsteknologi. Relevant erfaring vil kunne erstatte kravet til formell utdanning
 • erfaring med utvikling av tekniske innretninger for operativt og skjulte metoder
 • erfaring med utvikling av mikrokontroller-systemer (elektronikk /PCB)
 • erfaring med utvikling av Embedded software og PC-software
 • erfaring med fabrikasjon av elektronikk
 • erfaring med utvikling og fabrikasjon av mekanikk
 • erfaring med programmering i C/C++, Python eller liknende
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • bruk av utstyr for lodding, fresing, 3d-printing, oppmåling, sliping, lakkering, mv.
 • erfaring med 3D-CAD designverktøy
 • Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41. 

Personlige egenskaper

 • nøyaktig, strukturert og med evne til å dokumentere metoder og løsninger
 • initiativrik og med god gjennomføringsevne
 • evne til å sette seg inn i nye teknologier og områder
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • en utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • stillingen lønnes som senioringeniør (SKO 1181), fra kr 640.200-934.800 (ltr.70-85) brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (se https://www.spk.no/ for mer info)
 • fleksible arbeidstidsordninger
 • mulighet for trening i arbeidstiden
 • sentral beliggenhet på Bryn mht. tog, T-bane og bussforbindelser

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Steffen E. Thorkildsen
Seksjonssjef
Telefonnummer: 23 20 84 65

Hvem er Kripos?

Kripos er det nasjonale kompetansesenteret i politiet i kampen mot organisert og annan alvorleg kriminalitet. Vi yter hjelp til politidistrikta og har spisskompetanse blant anna innanfor taktisk etterforsking, kriminalteknikk, elektroniske spor, særskilde etterforskingsmetodar, kriminaletterretning og -analyse. Vi er dessutan behandlingsansvarleg for dei sentrale politiregistra og nasjonalt kontaktpunkt for internasjonalt politisamarbeid. Det nasjonale kriminaltekniske laboratoriet ligg òg ved Kripos.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle av befolkninga. Det er difor eit mål å ha ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere fleire personar med innvandrarbakgrunn. Den som blir tilsett, må ha plettfri vandel. Det kan bli innhenta ein uttømmande politiattest.

Etter at søknadsfristen er gått ut, blir det utarbeidd ei offentleg søkarliste med namnet og alderen til søkaren i tillegg til stillings-/yrkestittel og bustads-/arbeidskommune. Søkaren kan be om å ikkje stå på søkarlista. Dersom vi ikkje godtek oppmodinga, kan opplysningar om søkaren likevel bli offentleggjorde. Søkaren vil i så fall bli varsla.

Les mer om Kripos og se flere ledige stillinger