Koordinator for planlegging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en koordinator for planlegging

Vi har ledig stilling som koordinator for planlegging ved Trafikksikkerhet, miljø og forvaltningsseksjonen (TMF). TMF er en seksjon med 16 medarbeidere som forvalter kompetanse, prosess- og koordineringsansvar innen et bredt spekter av ulike fagfelt.

Seksjonen har medarbeidere ved kontorsteder i Steinkjer, Trondheim, Molde og Ålesund, og det er ønskelig at stillingen knyttes til ett av disse.

Hva skal du jobbe med?

Ditt hovedansvar vil være å ivareta det regionale ansvaret i prosesser knyttet til plan og grunnerverv. Et slikt prosessansvar betyr at du skal påse at måten vi jobber på er i henhold til gjeldende retningslinjer innenfor fagområdet. Du får ansvaret for å implementere endringer i retningslinjer og håndbøker i organisasjonen, og vil også selv bidra til å forbedre prosessene gjennom deltagelse i nasjonale prosessteam. Du vil jobbe i tett samarbeid med fagmiljøet i regionen og ha en koordinerende rolle innenfor både plantekniske og planforvaltningsoppgaver. TMF forvalter et bredt spekter av ansvarsområder, og du vil få muligheten til å bidra innenfor disse. Vi ser også et økt fokus på samordning av areal- og transportplanlegging i byer og tettsteder, og et viktig arbeidsområde vil være å se ulike sektorområder som kollektiv, gåing og sykling inn mot helhetlig planlegging.

Hvem er du?

Vi ønsker en person med minimum treårig relevant høgskoleutdanning, men kan fravike dette kravet for søkere med spesielt relevant erfaring.

Dette er en stilling som krever god oversikt over planprosessene innenfor vegsektoren og til håndbøkene i etaten. Det er derfor en fordel om du har jobbet innenfor planprosesser tidligere. Det brede spekteret av fagoppgaver i seksjonen krever at du har evne til å ta eierskap til, opparbeide deg kunnskap om og jobbe selvstendig innenfor ditt fagfelt.

Den koordinerende rollen i stillingen krever samtidig at du har evnen til å jobbe tett sammen med og inkludere andre fagseksjoner i arbeidet. Du har gode norskkunnskaper og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Du kommuniserer godt med andre, både direkte og gjennom telefon- og videoløsninger. Du ser behovet for dokumentasjon og etterprøvbarhet, og har erfaring med å benytte dokument- og arkivsystemer.

Det er ønskelig at søker har sertifikat for personbil. Vi ønsker medarbeidere som er faglig engasjert, resultatorientert og strukturert til å jobbe i en sentral faglig rolle, og vil derfor vektlegge personlig egnethet høyt ved ansettelse. Det må påregnes noe reisevirksomhet, i hovedsak mellom tjenestestedene i Statens vegvesen.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no) 

Hva tilbyr vi?

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse. Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi er en IA-bedrift og arbeider aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner

Geir Kristian Søvold Tronvik,
Telefonnummer: 92 20 99 02

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger