Kontrollingeniør - Vegvedlikehald

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. november, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på.

På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre. Visjonen vår er å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg vegsystem som dekker samfunnet sitt behov for transport og fremmer regional utvikling.

Seksjonen Vedlikehald, drift og beredskap (VDB) har ansvar for å drifte og vedlikehalde fylkesvegane, og å planleggje og følgje opp entreprenørar og økonomi innan tildelte midlar. Seksjonen har eit beredskapsansvar der vi vurderer og set i gang tiltak som å stenge vegar, eller rydde opp og opne vegar som er stengde grunna uvær, skred eller ?aum. Vi følgjer opp arbeidet til entreprenørar på drift og elektro. På vedlikehald er oppgåvene mellom anna tinging og oppfølging av dekkelegging, vedlikehald og oppmerking. Vårt mål er å syte for best mogeleg og trygg framkomst på fylkesvegane.

Til Vedlikehald Sør søkjer vi no ein kontrollingeniør - Vegvedlikehald med arbeidsstad Bergen.

Arbeidsoppgåver

 • Være med å utarbeide konkurransegrunnlag. 
 • Følge opp kontrakt og utføre kontroll av entreprenør.
 • Støtte byggeleiar i arbeidet med kontrakt, og være hans stedfortreder ved behov.
 • Noko reiseverksemd må påreknast stillinga.

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule, min. 3 år. Dersom du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlege føresetnader for stillinga, kan vi sjå bort frå utdanningskravet.
 • Erfaring med vedlikehald av veg.
 • Erfaring med oppfølging av kontraktar.
 • Det er ein fordel med erfaring og god fagleg tyngde frå anleggsbransjen.
 • God forståing av prosjekt og mekanismane der.
 • Gode kunnskapar i bruk av relevante  IKT- verktøy. 
 • Du må ha førarkort klasse B. 

Personlege eigenskapar

 • Evne til å samarbeide med og handtere grunneigarar, konsulentar, entreprenørar og kollegaer på ein god måte. 
 • Personlege eigenskapar som kommunikasjon- og samarbeid vil bli vektlagt.
 • Sjølvstendigheit og fleksibilitet.

Vi tilbyr

 • Ei fagleg utfordrande og spennande stilling med stor samfunnspåverknad 
 • Eit sterkt og inkluderande fagmiljø   
 • Spennande oppgåver og gode vilkår for fagleg utvikling 
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår 

Har du spørsmål til stillinga er du velkomen til å kontakte leiar er Åsmund A. Sekse; tlf. 41242571.

Anna informasjon

Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i fylkeskommunen blir gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å stå på offentleg søkjarliste (offentleglova § 25, 2. ledd). Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vert du alltid varsla før søkjarlista vert offentleggjort.

Kontaktpersoner

Åsmund Andersen Sekse
Leiar
Mobil: 412 42 571