Kontorsjef Bruberedskap

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon Transport og Samfunn består av 10 avdelinger med hovedkontor i Trondheim. Divisjonen har ansvar for de oppgaver Statens vegvesen utfører for hele vegtransportsystemet, uavhengig av vegeier og vil være sentrale i utviklingen av fremtidig transportsystem.

Bruberedskap er en del av seksjon for Beredskap og spesialtransport, og har nasjonalt ansvar for raskt å gjenopprette brutte veg- og ferjeforbindelser ved hendelser som f.eks. skred eller flom. Bruberedskapen bidrar i tillegg i betydelig grad i planlagte infrastrukturprosjekter der det er behov for midlertidige bruer. Våre oppdragsgivere er alle offentlige vegeiere, og andre offentlige etater i hele landet.

Enheten har 10 ansatte som sitter i Oslo, på Holtermoen og i Molde. Du inngår i seksjonens ledergruppe og vil rapportere til seksjonsleder, dere vil samarbeide tett om utviklingen av seksjonen som helhet.

Ettersom vi har medarbeidere som sitter spredt over hele landet vil en viktig del av stillingen være å sørge for god samhandling, ressursplanlegging og styring. I tillegg må du være en pådriver for fag- og kompetanse-, og systemutvikling, og du skal sikre at vi følger gjeldende regelverk.

Du må legge til rette for å koordinere medarbeidere i forbindelse med beredskapsoppdrag ved uforutsette hendelser, og andre planlagte oppdrag. Du må sørge for gode og forutsigbare arbeidsforhold for medarbeiderne. Våre oppdrag utføres ofte utenfor normal kontortid, dette krever god oppfølging og forståelse for gjeldende lover og forskrifter som regulerer arbeidstakerne. Du må sørge for nødvendig opplæring, kurs og kompetanse blir ivaretatt og legge opp til gode HMS-rutiner som er spesielt viktig for dette arbeidet som er krevende og risikoutsatt. 

Kontorsjefen har innenfor eget ansvarsområde, budsjettansvar, intern økonomioppfølging og anskaffelser. Dette medfører kontakt med mange forskjellig aktører både i inn og utland.

Bruberedskapen har fire hovedlagre; Holtermoen (Bjørkelangen), Lønset (Molde), Børmoen (Voss) og Hestbrinken (Saltdal). Ansvaret omfatter utvikling og drift- og vedlikehold av lagrene, samt vedlikehold og innkjøp av brumateriell og utstyr.

En annen viktig oppgave er å følge opp avtaler med norske og utenlandske offentlige etater, som også omfatter innleide medarbeidere.

Vi ser etter en trygg leder som har evne til å lede dyktige fagfolk på en tydelig måte.  Du er strukturert, kommuniserer og samhandler godt, er løsningsorientert og handlekraftig.

Kontorsted er Oslo/Holtermoen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede kontoret, herunder personalledelse, fag- og kompetanseutvikling og økonomi- og ressursstyring
 • Bidra aktivt til nytenkning og profesjonalisering av arbeidsprosesser
 • Utvikling av utstyr
 • Definere kontorets målsettinger og prioriteringer, og kontinuerlig oppfølging av disse
 • Bidra til godt samarbeid på tvers av organisasjonen
 • Delta i nasjonale fora innenfor de aktuelle fagområdene

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-årig utdannelse fra høyskole/universitet innenfor relevant fagområde, og god økonomisk forståelse. Omfattende relevant og dokumentert arbeidserfaring kan veie opp for manglende formalkompetanse.
 • God kunnskap og forståelse for bruer, fergekaier midlertidig brukonstruksjoner sin virkemåte.
 • Relevant ledererfaring og lederkompetanse.
 • Erfaring fra tilsvarende stilling og personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.
 • God til å bygge team og få ansatte til å levere gode resultater

Personlige egenskaper:

 • Evne til å motivere og engasjere
 • Handlekraftig, takle utfordringer og høyt tempo
 • Ryddig og nøyaktig.
 • Løsningsorientert, strategisk og opptatt av å yte god service både internt og eksternt
 • God til å samhandle, men liker å arbeide selvstendig og ta beslutninger
 • God arbeidskapasitet og kundefokus
 • Analytisk og nysgjerrig
 • God helhetsforståelse
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonssjef Jon Prestegarden, telefon 95173040, eller e-post jon.prestegarden@vegvesen.no

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger