Konsesjonspliktvurdering og behandling av vannuttak og vassdragsinngrep

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. november, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som kan være med på å sikre en god og helhetlig saksbehandling der fordelene med uttak av vann til forskjellige formål blir veid opp mot skader og ulemper for allmenne og private interesser. 

Ved NVE sitt hovedkontor i Oslo er det nå ledig en fast stilling som saksbehandler for konsesjonsplikt- vurderinger og søknader om andre tiltak som krever konsesjon etter vassdragslovgivningen.  

Vi i Seksjon for vassdragsinngrep har ansvar for konsesjonspliktvurderinger etter vannressursloven. Vi behandler også søknader om inngrep i vassdrag og grunnvann slik som grunnvannsuttak, vannuttak til settefiskanlegg og drikkevannsforsyning mm. Seksjonen har en økende arbeidsmengde bl.a. på grunn av mange akvakultursøknader, nedlegging av vassdragsanlegg og som sektormyndighet etter vannforskriften. 

Seksjonen består av 10 faste stillinger. Fire er lokalisert i Oslo, og de resterende seks stillingene er fordelt på våre regionkontor. 

Vi tilhører Konsesjonsavdelingen som bl.a. har ansvar for å konsesjonsbehandle små og stor vannkraft, andre inngrep i vassdrag, revisjoner, vindkraft, nett, og andre energianlegg. 

Arbeidsoppgaver

 • Behandle søknader om vannuttak til settefiskanlegg, drikkevann, grunnvannstiltak og nedlegging av dammer
 • Konsesjonspliktvurdering av små kraftverk og andre vassdragsinngrep
 • Arbeide med tiltak i regionale forvaltningsplaner etter vannforskriften  
 • Jobben vil innebære en del reisevirksomhet, om lag 20-30 reisedøgn per år   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, fordel med teknisk eller naturfaglig bakgrunn   
 • Erfaring fra akvakulturnæringen er en fordel 
 • Erfaring fra offentlig forvaltning 
 • Førerkort er en forutsetning 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning for stillingen 
 • Fysikk til å ferdes i ulendt terreng ved befaringer 

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å veie ulike interesser mot hverandre
 • Utadvendt og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt 

Vi tilbyr

 • Sterk kunnskapsorganisasjon
 • Sterkt tverrfaglig miljø
 • Varierte og meningsfulle oppgaver
 • Du får innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser

Stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/ avd- /over- / senioringeniør (1408/1434/1364/1085/1087/1181) etter det offentlige regulativ f.t. 460 000- 700 000 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler

I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkeliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges)

Kontaktpersoner

Bård Ottesen
Telefonnummer: 22959528
Gry Berg
Telefonnummer: 22959220
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: 22959862
Kristin Haugen
Telefonnummer: 22959423

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger