Klar for å lede vår faggruppe for informasjonsutvekslingssystemer?

Fagleder informasjonsutvekslingssystemer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 26. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi søker nå det fremste hodet til å lede vår faggruppe for informasjonsutvekslingssystemer. Faggruppen er ansvarlig for intern drift, forvaltning og utvikling av interne, nasjonale, bilaterale og multilaterale informasjonsutvekslingssystemer.  

I denne stillingen vil du få mulighet til å stå faglig ansvarlig for ressursprioritering innen faggruppen, herunder fagledelse av faggruppens medarbeidere, budsjettering av kostnader vedr. lisenser, avtaler, hardware samt videreutvikling av portaler for videreformidling og deling av informasjon og etterretninger.

Vi tilbyr deg en spennende og variert arbeidshverdag, der du kan bruke din kunnskap selvstendig og i samarbeid med kunnskapsrike kollegaer. Vi har et sterkt fokus på innovasjon og utnyttelse av ny teknologi, og dette skal vi gjøre for å gi norske beslutningstakere det absolutt beste grunnlaget for å gjøre sine vurderinger og beslutninger.

Kan dette være noe for deg? Ta kontakt - vi ønsker å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgave: Lede videreutvikling, tilpassing og oppgradering av informasjonsutvekslingssystemer i samsvar med berørte prosesser

 • Overordnet ansvar for drift og videreutvikling av Etterretningstjenestens informasjonsutvekslingssystemer med tilhørende integrasjoner, herunder faglig ledelse av faggruppens medarbeidere.
 • Systemforvaltning og utviklingsledelse av Etterretningstjenestens informasjonsutvekslingssystemer.
 • Lede og delta i prosjekter/arbeidsgrupper/råd i øvrige deler av tjenestens innen kontorets ansvarsområder.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker: Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsv nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring innen drift og/eller utvikling av IKT-systemer med god resultatoppnåelse.

Det er ønskelig med:

 • Prosjektlederutdanning og/eller prosesslederutdanning.
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner.
 • Erfaring med digitalisering og prosessforbedring.
 • Program – eller prosjektledererfaring.

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som Fagleder informasjonsutvekslingssystemer kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Evne til å skape tillit, motivasjon og engasjement.
 • Gjennomføringsevne.
 • Evne til helhetsoversikt.
 • Resultatorientert.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 71 – 81 [Lønnstrinn: 677 000 – 864 500] i stillingen som senioringeniør (kode:1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 231 01 666

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger