Kan du se deg selv om en pådriver for jernbanesikkerhet og grensekryssende trafikk?

Over/senioringeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Er du en drivende dyktig og engasjert ingeniør med sans for tverrfaglig samarbeid?

Da kan dette være muligheten til et sporskifte over i en spennende stilling i SJT!

Tilsynet er inne i en utviklende periode, med et teknologiskifte på jernbanen og mulig norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke. Norge skal innføre det nye signalsystemet ERTMS, og vi trenger en medarbeider som blant annet skal være fagansvarlig for ERTMS-tillatelser på rullende materiell. Vi jobber med tilpasninger til endringer både på nasjonalt og europeisk nivå, hvor vi blant annet forbereder en overgang til nye tillatelsesprosesser i samarbeid med ERA (European Union Agency for Railways). Du vil fra oppstart delta i arbeidet med å koordinere prosesser for behandling av aktørenes søknader om tillatelser til å ta i bruk rullende materiell. Som ekspert på kjøretøy vil du delta som fagrevisor i forbindelse med tilsynsvirksomheten vår og være med på utvikling av nytt regelverk.

Vår nye medarbeider har god regelverksforståelse, er analytisk anlagt, har lett for å ta til seg ny kunnskap, se informasjon i sammenheng samt en utpreget evne til god dialog, deling og samarbeid - på tvers av fag og bakgrunn.

Stillingen innebærer noe reiseaktivitet. Reisene vil foregå hovedsakelig i forbindelse med deltakelse i internasjonale arbeidsgrupper og arbeid med større søknadsprosesser.

Arbeidsoppgaver

 • Behandling av søknader om tillatelser til å ta i bruk nye eller endrede kjøretøy
 • Deltagelse i internasjonale arbeidsgrupper der du er med på å ivareta Norges interesser og sørge for overføring til gode prosesser internt
 • Veiledning av virksomhetene, og utarbeide veiledningsmateriell til bransjen
 • Kvalitetssikring og rådgivning i tekniske spørsmål innen eget fagområde
 • Delta i revisjoner som fagrevisor
 • Vurdering av sikkerhetsstyring av den operative jernbanedriften i forhold til regelverket
 • Delta i regelverksutvikling med teknisk kompetanse
 • Utvikle og oppdatere fagprosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Høyere teknisk utdanning (primært på masternivå), fortrinnsvis innen elkraft, elektronikk eller mekanikk.
 • Relevant arbeidserfaring fortrinnsvis fra samferdselsområdet, maskin/mekanikk/ transport.
 • Erfaring fra å utføre arbeidsoppgaver opp mot gjeldende regelverk.
 • Forståelse for digitale systemer og hvordan man bruker slike systemer til å styre mekaniske innretninger.
 • Kjennskap til sikkerhetsstyring og gjennomføring av risikoanalyser.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Generelt god IT-kompetanse.
 • I tillegg vil det være fordelaktig med:
  • Jernbanefaglig erfaring
  • God forvaltningsforståelse

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsegenskaper og trives med å jobbe i tverrfaglige team
 • Du er selvstendig, trygg på deg selv og har en naturlig autoritet
 • Du kommuniserer effektivt, og evner å legge til rette for god dialog uavhengig av fagbakgrunn og organisasjonsnivå
 • Du har et godt helhetssyn og jobber strukturert og analytisk
 • Du er initiativrik, målrettet og har sterk gjennomføringsevne
 • Du er sterk på å etablere kompetanse på nye områder og ta denne kompetansen i bruk.

Vi tilbyr

 • Tverrfaglig arbeidsform i høyt kompetent miljø
 • Tett kontakt med jernbanebransjen og mulighet til å være med å påvirke tilsynets prosesser, og forming av egen arbeidshverdag
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo
 • Fleksitid og sommertid
 • Plassering i stilling som overingeniør eller senioringeniør. Lønn i hht. Statens lønnsregulativ, med årslønn i spenn fra kr 600 000 – 830 000,- Lønnsplasseringen vil avhenge av kandidatens kvalifikasjoner.
 • Oppstart er satt til 01.01.2019, men det vil kunne være mulighet til å starte noe tidligere.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse (Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til pensjonskassen)

Generell informasjon

Statens jernbanetilsyn er en IA-virksomhet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktpersoner

Johanna Öster
Avdelingsdirektør, Teknologi og framføring
E-postadresse: post@sjt.no
Telefonnummer: 22 99 59 37

Hvem er Statens jernbanetilsyn?

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for tog, trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge. SJTs rolle er å være en pådriver for sikkerhet i disse bransjene og for samtrafikk på jernbane. SJTs rolle er også å bidra til et jernbanemarked med sunn konkurranse, blant annet ved å sikre at alle jernbaneforetak får tilgang til spor, serviceanlegg og tjenester på like vilkår. SJT fører også tilsyn med at aktørene har systemer som ivaretar sikring mot tilsiktede handlinger som terror og sabotasje.