Juridisk rådgiver

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har en rolle som veieier for riksvegene inkludert riksvegferjestrekninger, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekter.

I staben Kontrakt og marked er det ledig stilling som juridisk rådgiver.

Kontrakt og marked er en nasjonal stabsenhet for Divisjonsdirektøren i Drift og vedlikeholdsdivisjonen. Divisjonen har hovedkontor i Tromsø. Kontrakt og marked har for tiden 10 medarbeidere fordelt på ulike kontorsteder i landet.

Enheten bistår blant annet divisjonens operative enheter med juridisk rådgivning innenfor divisjonens fagområder. Videre har enheten ansvar for kontraktsmaler innenfor drift og vedlikehold samt mindre utbyggsprosjekt på riksvegnettet i landet. En viktig oppgave for Kontrakt og marked er også å ivareta kontakt med eksterne aktører innenfor divisjonens fagområder.

Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver som juridisk rådgiver blir blant annet:

 • Juridisk rådgiving til divisjonens øvrige enheter
 • Kvalitetssikring av anskaffelser til divisjonen
 • Utvikling av kontraktstrategi og kontraktsformer
 • Andre oppgaver lagt til Kontrakt og marked

Stillingen fordrer både stor grad av selvstendighet, men også oppgaveløsning i team.

Kontorsted for stillingen vil bli vurdert ut fra søkernes geografiske tilhørighet samt hvor Kontrakt og marked i dag har medarbeidere lokalisert. Kontorsted vil fortrinnsvis kunne være Gjøvik, Lillehammer, Bodø eller Tromsø. Annet kontorsted kan også vurderes. Ønsket kontorsted må oppgis i søknaden.

Kvalifikasjonskrav

 • Du må ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Det er ønskelig at du har erfaring innen områdene entrepriserett, kontraktsrett og anskaffelser. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Vi vil vektlegge nøyaktighet, ryddighet og fleksibilitet. Arbeidsoppgavene vil kreve en del reisevirksomhet.
 • Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen . Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Jørn Simonsen, tlf. 478 67 530 eller e-post: jorn.simonsen@vegvesen.no.

Kontaktpersoner

Jørn Simonsen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 478 67530

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger