Jordskiftedomstolene trenger nye medarbeidere!

Jordskiftedommerfullmektiger

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer og bruksretter, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom og skjønn. Det er 19 jordskiftedomstoler, hvorav ti av disse har mer enn ett rettssted.

Stilling som jordskiftedommerfullmektig er tidsavgrenset for tre år, med mulighet for forlengelse i ett år. Stillingen er en opplæringsstilling, og skal gi deg relevant kompetanse og et godt grunnlag for å søke stilling som jordskiftedommer senere. Det er utarbeidet opplæringsplan, og det er et mål at du som jordskiftedommerfullmektig raskt kan gis fullmakt til å styre jordskiftesaker som jordskiftedommer.

Det er ledig stilling som jordskiftedommerfullmektig ved disse jordskiftedomstolene:

  • Finnmark jordskifterett med rettssted Vadsø
  • Ofoten og Sør-Troms jordskifterett ved rettssted Harstad
  • Salten jordskifterett med rettssted Bodø
  • Møre og Romsdal jordskifterett med valgfritt rettssted Surnadal, Ørsta eller Molde

Når du søker, ber vi om at du er tydelig på hvilken stilling du søker, eventuelt rangerer dine ønsker for stilling.

For ytterligere opplysninger om jordskiftedomstolene, se www.jordskifte.no

Om deg

Målgruppen for de ledige stillingene er primært kandidater med master i eiendom fra NMBU eller ved Høgskulen på Vestlandet og som skal skrive og levere masteroppgave i løpet av 2022.

Andre kandidater som har tilsvarende utdanning fra tidligere år, er selvsagt også velkommen til å søke.

Vi forutsetter at du har gode faglige kvalifikasjoner samt god muntlig og skriftlig framstillingsevne. Du må ha gode samarbeidsevner, være selvstendig og kunne jobbe målrettet. Serviceinnstilling og evne til å opptre på en objektiv og kontaktskapende måte overfor partene i jordskiftesakene er svært viktig. Vi jobber kontinuerlig med forbedring av domstolens digitale løsninger og rutiner, og forutsetter at du har kompetanse og interesse for å bidra også i dette arbeidet. 

Befaringer ute og i marka er en del av arbeidshverdagen, og du må derfor ha normalt god fysisk form.  Stillingen vil medføre reisevirksomhet, og du må ha førerkort for bil. Jordskifteretten har egen bilordning.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en spennende jobb i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. Hos oss får du interessante og utfordrende oppgaver i et godt faglig og godt sosialt miljø. Du vil få allsidige og krevende oppgaver som gir deg gode muligheter for utvikling. Stillingen skal først og fremst bidra til å gi deg kompetanse for å kunne utøve dommerrollen. I tillegg vil stillingen gi deg en innføring i teknisk arbeid.

For deg som skriver master vårsemesteret 2022, gir vi tilbud om ansettelse i 20% stilling som praktikant i inntil seks måneder. Når godkjent masteroppgave foreligger omgjøres ansettelsesforholdet til 100% stilling som jordskiftedommerfullmektig. Det er en forutsetning at du benytter kontorplass i den aktuelle jordskifteretten når du skriver masteroppgaven.

Det gis flyttegodtgjørelse og økonomisk støtte i inntil ett år til bolig dersom du flytter til et av rettsstedene for disse stillingene for å bli jordskiftedommerfullmektig.

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten, stillingskode 1552 Jordskiftedommerfullmektig, i henhold til kvalifikasjoner.

Ved fullmakt til å styre egne saker gis et tillegg i årslønna med kr. 40.000,-. Fra lønna går to prosent til god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.

På tjenestereise gis skyss- og kostgodtgjørelse etter statens regulativ.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingene kan rettes til jordskifterettsleder:

  • Finnmark jordskifterett v/Dagfinn Kleveland, mobil +47 479 71 182
  • Ofoten og Sør-Troms jordskifterett v/Arnulf O. Prestbakmo, mobil +47 412 11 436
  • Salten jordskifterett v/Lars Norum, mobil +47 992 58 181
  • Møre og Romsdal jordskifterett v/Asbjørn Rogne, mobil +47 976 94 840

Generell informasjon

Jordskiftedomstolene legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Det er en forutsetning at du kan være fysisk til stede og tilgjengelig for virksomheten på daglig basis.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i søknadsportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Les mer om dette på denne linken: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet i kunngjøringen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillingen behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Du kan lese vår personvernerklæring på https://www.domstol.no/verktoy/personvernpolicy/

Vi utarbeider offentlig søkerliste. Det henvises i denne sammenheng til offentlighetslova § 25, andre ledd, vedrørende muligheten for å bli unntatt fra søkerlista.

Kontaktpersoner

Arnulf O. Prestbakmo
Ofoten og Sør-Troms jordskifterett
Asbjørn Rogne
Møre og Romsdal jordskifterett
Dagfinn Kleveland
Finnmark jordskifterett
Lars Norum
Salten jordskifterett

Hvem er Domstoladministrasjonen?

Norge har 104 domstoler med 1900 ansatte. Domstolene er samfunnets viktigste konfliktløser og er avhengig av tillit.

Domstoladministrasjonen (DA) skal medvirke til at domstolene blir best mulig i stand til å løse oppgavene sine. Det betyr blant annet å legge til rette for en forsvarlig og effektiv gjennomførting av rettssaker. DA har både en styrings- og støttefunksjon, en rettspolitisk og en utviklingsrolle overfor domstolene.

DA holder til i Trondheim. Virksomheten er organisert i fem avdelinger med tilsammen 90 medarbeidere. DA er IA-bedrift og legger vekt på bredde og mangfold i arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsevne.