IT seniorrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger deg som vil være med å oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag! Vi vil ha deg som vil være med å forme og utvikle vår digitale plattform på en slik måte at vi enda bedre kan etterforske, påtaleavgjøre og iretteføre våre saker. Vi vil ha deg som ser muligheter og er innovativ på området.

For snarlig tiltredelse er det hos sjefen for Spesialenheten på Hamar ledig fast stilling som IT- seniorrådgiver. Vi søker etter deg som både er faglig svært dyktig, men som også har evne og interesse for ledelse. Stillingen er likevel primært en fagstilling hvor drift og forvaltning er hovedoppgavene. For å bidra til Spesialenhetens oppmerksomhet mot IT-området vil stillingen inngå i Spesialenhetens ledergruppe.   

Som seniorrådgiver må du ha god teknisk IT-forståelse. Du vil ha ansvar for den daglige ledelsen av IT-arbeidet i Spesialenheten og være teknisk operativ som teknolog på senior-nivå. Du vil også ha faglig og personalmessig ansvar for to IT-medarbeidere. Du skal bidra til økt forståelse for hvordan IT kan støtte og utvikle vår virksomhet på en effektiv måte, slik at vi også kan oppfylle statens mål om økt digitalisering. Som seniorrådgiver skal du følge opp tjenesteleveranser overfor leverandører, revidere samarbeidsavtaler, samt identifisere og vurdere endringsbehov. Spesialenheten står foran flere spennende og viktige utfordringer knyttet til økt IT-satsing, blant annet innen digital straffesaksbehandling. Seniorrådgiveren har en viktig rolle knyttet til å ivareta enhetens behov i utviklingsprosesser, og bidra til å utvikle vår IT-strategi.

Vi ber om at søknad, CV, attester og vitnemål sendes elektronisk via vår elektroniske rekrutteringsportal. Originale dokumenter medbringes til eventuelt intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig og operativ i forvaltning og drift av IT-systemer i virksomheten
 • Faglig- og personalmessig ansvar for to IT-medarbeidere
 • Deltakelse i Spesialenhetens ledergruppe
 • Hovedansvar for gjennomføring av IT prosjekter
 • Følge opp IT-leveranser og være kontakt mot eksterne tjenesteleverandører
 • Ansvar og operativ i installasjon og oppgradering av serverplattformen og tilhørende program- og maskinvare i samarbeid andre i avdelingen
 • Lisenshåndtering med oversikt over virksomhetens lisenser, tilgang og programvare for hele IT-porteføljen
 • Gjennomføre behovsanalyser, utarbeide kravspesifikasjoner, gjøre anskaffelser og vurderinger av tilbud
 • Videreutvikle systemer og programmer innenfor ulike teknologier
 • Strukturere og prioritere oppgaver og bruk av ressurser på avdelingen
 • Være rådgiver innenfor teknisk sikkerhet, videreutvikle og forvalte IT-sikkerhetsarkitektur. Utføre tiltak for å beskytte informasjonssystemer (maskinvare, programvare og tilknyttet infrastruktur)
 • Kunne inngå som generell IT støtte til organisasjonen
 • Utarbeide og vedlikeholde drifts-, system- og brukerdokumentasjon
 • Være teknisk kontakt mellom virksomheten og leverandør av politisystemer, Politiets IKT tjeneste 

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere relevant utdanning innen informasjons- og datateknologi på enten master- eller bachelornivå
 • Minimum 5 års arbeidserfaring i tilsvarende
 • Du må enten ha ledererfaring eller ønske og interesse for ledelse
 • Du må ha erfaring fra produktutvikling, IT-drift og forvaltning med kunnskap om ny teknologi, IT-løsninger og arbeidsverktøy
 • Du må kunne utarbeide arkitekturskisser og teknisk løsningsdesign
 • Du må kunne forstå og omsette funksjonelle behov til gode tekniske løsninger basert på arkitekturprinsipper
 • Du må kunne se potensialet i fremvoksende teknologier, arkitekturer og plattformer, og vurdere disse opp mot virksomhetens systemer
 • Vi søker deg som har erfaring og kan være operativ i implementering i noen eller flere av følgende teknologier, spesielt innen de fem første opplistede:
  • Windows teknologier (Server, Active Directory, Exchange, Sharepoint)
  • Microsoft Exchange
  • Nutanix AHV teknologi
  • VMWare
  • Cisco videokonferanseløsning, IP-telefoni og Trio Enterprise
  • Palo Alto
  • Sophos
  • Public 360         
  • HP SAN lagringsteknologi
  • Sertifikatløsninger
  • Opptakssystemer for lyd- og video

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt og med høy arbeidskapasitet
 • Evne til å lede/koordinere arbeidsprosesser
 • Evne til å skape motivasjon for utvikling innen IT-området
 • Evner å arbeide selvstendig, men samarbeider også godt med andre i et tverrfaglig miljø
 • God gjennomføringsevne, leverer kvalitet og bidrar effektivt til god fremdrift
 • Kommuniserer godt med kolleger, samarbeidspartnere og profesjonelle aktører
 • Evne til å formidle Spesialenhetens behov internt i organisasjonen og til eksterne aktører
 • Initiativrik, læringsvillig, analytisk evne og god ordenssans

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ i stillingskode 1364 Seniorrådgiver fra kr. 575.000 til kr. 740.000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering foretas på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring hos den som ansettes. I henhold til særavtale gis det tillegg i lønn for tilgjengelighet pr. d.d. kr. 2.408 pr. mnd. Spesialenhetens særavtaler er for tiden under revisjon, og det kan bli endringer fra 2022.
 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån gjennom Statens pensjonskasse 
 • Fleksitidordning og sommertid
 • Spesialenheten for politisaker er en IA-bedrift, og tilbyr bedriftshelsetjeneste til alle ansatte
 • Relevant opplæring for stillingen 
 • En spennende og utfordrende arbeidsplass for deg som vil være med å forme Spesialenhetens framtid

Annet

Den som ansettes må ha plettfri vandel og må kunne sikkerhetsklareres for graden HEMMELIG. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.  

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette jf. offentleglova § 25.

Det pågår for tiden en utviklingsprosess med omorganisering i virksomheten, og det tas forbehold om fremtidige organisatoriske endringer. Den som ansettes plikter å rette seg etter fremtidige beslutninger som organisatoriske, arbeids- og/eller ansvarsmessige endringer knyttet til stillingen.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i vår rekrutteringsportal dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i rekrutteringsportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Les mer på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Kontaktpersoner

Hanne Brenden Thomas
IKT seniorrådgiver
Terje Nybøe
Sjef

Hvem er Spesialenheten for politisaker?

I saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten, foretas og ledes etterforskingen av Spesialenheten for politisaker. Spesialenheten har totalt 42 ansatte. Hovedkontoret er plassert på Hamar, og enhetens etterforskingsavdelinger er lokalisert i Oslo, Hamar, Trondheim og Bergen.

For mer informasjon om virksomheten vises det til Spesialenhetens hjemmeside www.spesialenheten.no