IT- Drift og leveranseansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nittedal kommune  - For å kunne gi innbyggere, næringsliv og frivillige gode tjenester ogen effektiv forvaltning (Digitalt førstevalg) har vi ambisiøse mål innendigitalisering. På veien inn i digital livsform, skal store deler av kommunenstjenester omgjøres til digitale prosesser og automatiserte funksjoner. Kommunenskal etablere en virksomhetsarkitektur som legger et grunnlag for å realiserekommunens strategiske styringsmål.

Enhet for digitalisering har ansvar for å at teknologien understøtter og muliggjør kommunens behov innenfor digitalisering, samt sørge for god drift av systemer og sikker infrastruktur. Digitaliseringsenheten er i dag 14 årsverk og 3 lærlingestillinger. Fordelt på områdene IT- drift, IT utvikling, dokumentsenter og innbyggerdialog (servicetorg).     

IT- drift leverer alle driftsrelaterte tjenester til hele Nittedal kommune sinorganisasjon. (infrastruktur og applikasjonstjenester) Leveransene kan betegnessom en hybridmodell, hvor deler av tjenestene leveres som skytjenester, ogdeler fra eget datasenter. Overordnet leverer IT- drift følgende tjenestergjennom driftsplattformen (Datasenter, Nettverk, Klienter, Brukertilganger).

NITTEDAL KOMMUNE har behov for å styrke sitt team innenfor digitalisering, og søker nå  IT-drift og leveranseansvarlig

Arbeidsoppgaver

 • sikre stabil og kostnadseffektiv drift av kommunens infrastruktur, plattform og systemløsninger 
 • etablere nye leveransemodeller og løsninger i tråd med vedtatt strategi 
 • lede og være en solid bidragsyter i arbeidet med innføring av rammeverk for IT- drift i forhold til valgte driftsløsninger 
 • oppfølging av leverandører herunder avtalehåndtering 
 • være premissgiver for at tjenester etableres helhetlig og konsistent 
 • planlegge og gjennomføre anskaffelser innenfor stillingens ansvarsområde 
 • bidra til utvikling av fremtidig av sourcingstrategi 
 • lage handlingsplaner innenfor eget område, basert på sektorene og egne behov 
 • ansvarlig for risiko og sårbarhetsvurderinger (ROS-analyser) innenfor området digitalisering, herunder også ansvarlig for systematisk kontroll av alle digitale tjenester, jf ROS-analysene        

Kvalifikasjoner

Utdannelse:

 • bachelor/master innen IT (Høyere utdannelse innen IT/Digitalisering) . Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
 • sertifisering innen prosjektledelse

Krav til erfaring:

 • Må ha:
  • ledererfaring innen IT- drift i komplekse organisasjoner
  • solid erfaring med leverandørstyring og kontraktsoppfølging
  • kunnskap om nye tjenestemodeller (IaaS, Paas; SaaS) og leveransemodeller (offentlig /privat sky)
  • erfaring fra arbeid med endringsledelse og forbedringsprosesser
  • implementert rammeverk for IT- drift og bygget driftsorganisasjonen rundt dette  
 • Det er ønskelig at du også har: 
  • kjennskap til kommunemarkedet
  • god økonomi og forretningsforståelse
  • god skriftlig og muntlig framstillingsevne  
  • Personlige egenskaper
  • genuint opptatt av å ta IT-Drift i inn i fremtidens muligheter og løsninger
  • evner å se det store bilde - til beste for kommunen
  • evne til å jobbe selvstendig, systematisk og effektivt - også under press
  • omstilling og endringsvillig
  • gode samarbeidsevner og god kundeforståelse

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende arbeidsoppgaver
 • godt arbeidsmiljø
 • trimrom
 • gratis parkering
 • elbilladning
 • lønn etter avtale
 • god pensjonsordning

Andre opplysninger

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  

Kontaktpersoner

Bente Larsen
Enhetsleder Digitalisering
Mobil: 992 75 374

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har over 24000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.