Instituttleder ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi (åremål)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Institutt for bygg, energi og materialteknologi (IBEM) er det ledig åremålsstilling som instituttleder. Åremålet er for fire år, med mulighet for ytterligere to fireårsperioder etter utlysning. Arbeidssted er Narvik.

IBEM har omlag 35 vitenskapelige og fire teknisk ansatte. Instituttet har to forskningsgrupper som leverer forskning i samarbeid med nasjonale og utenlandske partnere. Instituttet tilbyr utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har ansvaret for bachelor i ingeniørfag for bygg, med fire studieretninger og master i integrert bygningsteknologi. På ph.d.-nivå er stipendiatene knyttet til instituttets forskningsgrupper. Instituttet har som målsetning å utvikle nye studietilbud på masternivå.

IVT har totalt cirka 1300 studenter og omlag 200 årsverk, fordelt på fem institutt. I tillegg til IBEM består fakultetet av Institutt for industriell teknologi, Institutt for automasjon og prosessteknologi, Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag, samt Institutt for elektroteknologi. Fakultetets primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon. Enheten har et bredt forskningssamarbeid med en rekke forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Visjonen er å være et nasjonalt ingeniørvitenskapelig og teknologisk fyrtårn ved UiT – Norges arktiske universitet.

Forskningsgrupper og -senter

 • Building, energy and material technology. Forskningsgruppen arbeider med flere sentrale byggfaglige tema. Fokus er anvendt forskning innenfor bygg-, energi- og materialteknologi, og forskningen har som mål å utvikle miljøvennlige, energieffektive og bærekraftige teknologier tilpasset de klimatiske forholdene i nordområdene.
 • Applied thermodynamics. Forskningsgruppens mål er å
  • forbedre eksisterende modeller for varme- og massetransport i porøse media, eksempelvis for ulike typer jordsmonn og materialer som ofte benyttes i byggeprosjekter i kaldt klima.
  • øke kunnskapen om termo- og hydrodynamiske prosesser og materialer.
 • Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene (BA senter nord) er fysisk lokalisert ved UiT i Narvik med IBEM som vertsinstitutt. Senteret har forgreininger gjennom etablert nettverk og partnere i hele landsdelen. Det gir mulighet til å skape et fundament for strategisk kapasitetsløft av BA-næringa i nord. Ambisjonen er at senteret skal få status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Miljøet ved UiT i Narvik samarbeider med SINTEF, Norce Narvik, andre relevante fagmiljøer ved UiT, toneangivende aktører og klynger i BA-næringa i nord og representanter fra offentlig sektor og instituttsektoren.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan du få fra

Arbeidsoppgaver

Instituttlederen vil sammen med dekan, prodekanene og fakultetsdirektør utgjøre ledergruppen ved fakultetet. Instituttleder har det overordnede resultatansvaret for instituttets samlede virksomhet (faglige og administrative) innenfor de rammer som til enhver tid er satt av universitetsstyret og fakultetsstyret. Instituttleder rapporterer til dekan. 

Sentrale oppgaver er

 • enhetlig lederansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid på instituttet, herunder personal- og økonomiansvar 
 • ansvar for videreutvikling av utdanning, forskning, formidling og innovasjon med sikte på god balanse og høy kvalitet, herunder også ansvar for oppbygging av nye studier
 • legge til rette for fagpersonalets medvirkning og faglige utvikling innen byggrelaterte forskningsområder gjennom deltagelse i forskningsprosjekter og forskningsgrupper
 • ansvar for at instituttet har gode undervisnings- og forskningsmessige resultater, og aktivt rekrutterer nye studenter, med hjelp av god teknisk- og adminstrativ støtte
 • bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og et godt og produktivet lærings- og arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • å representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid 
 • sørge for at internkontroll, HMS og økonomistyring skjer i henhold til regelverk, avtaler og rutiner

Det foreligger en egen instruks for instituttleder.

Fakultetet vil legge til rette for at instituttleder har forskningsaktivitet/aktivitet knyttet til eksterne prosjekt i tilsettingsperioden. Det kan påregnes fritak for eventuell ordinær undervisning, men det er ønskelig at instituttlederen veileder ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet egen forskningsvirksomhet.

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • dokumentert vitenskapelig kompetanse innen relevant fagfelt på minimum førstestillingsnivå (kravet kan erstattes av omfattende erfaring fra utdannings- og eller forskningsledelse i fagområder som er relevant for instituttet fra eksempelvis universitets-,  høgskole eller instituttsektoren, kunnskapsbasert næringsliv eller offentlig sektor)
 • suksess med å skaffe forskningsfinansiering
 • erfaring med økonomi- og personalledelse
 • erfaring fra undervisning og forskning
 • en engasjert leder med gode lederegenskaper som gir
  • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
  • evne til å bygge nettverk og skape tillit
  • gode evner til samarbeid
  • evne til strategisk tenking
  • god kommunikasjon og fleksibilitet
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk og engelsk

UiT ønsker å øke kvinneandelen i stillinger på disse fagområdene. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte for denne stillingen, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde

 • CV og søknadsbrev
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Vi tilbyr

 • en sentral lederstilling innenfor ingeniørvitenskap og teknologi
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter og muligheter for boliglån

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475, instituttleder. Fra brutto lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Tilsettingen er på åremål for fire år og kan omfatte ytterligere to nye perioder, med totalt inntil 12 år. Ved utløp av hver åremålsperiode skal stillingen kunngjøres offentlig.

Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som instituttleder.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Kontaktpersoner

Bjørn Reidar Sørensen
Dekan
Lise Bang Ericsson
Faggruppeleder personal
E-postadresse: lise.b.ericsson@uit.no
Åsunn Lyngedal
Fakultetsdirektør
E-postadresse: asunn.lyngedal@uit.no

Hvem er Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - ?

UiT - Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.