Innføringsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. mai, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Migrasjonssvingningene påvirker Utlendingsdirektoratet (UDI) i stor grad, og det stiller høye krav til en fleksibel og robust organisasjon. Direktoratet har i dag i overkant av tusen ansatte. Hovedkontoret holder til i nye lokaler på Helsfyr. Virksomheten er kjennetegnet av høyt utdannede medarbeidere med stort engasjement for utlendingsfeltet og samfunnsoppdraget.

DIGA (Digitaliseringsavdelingen) er IT-avdelingen i UDI og har i overkant av 120 ansatte. Avdelingen har ansvar for å forvalte og utvikle nasjonale IT-tjenester som håndterer søknader om asyl, visum og opphold. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. UDI behandler i løpet av et normalår over 400 000 søknader gjennom våre selvbetjenings- og saksbehandlingssystemer. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og at brukerne våre møter en helhetlig offentlig forvaltning. Utlendingsfeltet er et komplekst og spennende felt, der vi jobber med lange linjer, men samtidig må kaste oss rundt og lage løsninger for å møte umiddelbare behov i det norske samfunnet. 

UDI er på vei mot å etablere fremtidens saksbehandlingsløsning, der vi ønsker å automatisere en større andel av oppgavene våre ved hjelp av prosessmotor, regelmotor og maskinlæring. Målet vårt er å bli gode på digital deling av data, både med søkerne og samfunnet for øvrig, slik at vi tilrettelegger for sammenhengende tjenester på tvers av sektorer i det offentlige Norge.

Vi er genuint opptatt av å bygge et humørfylt, raust og inkluderende miljø, med mennesker som ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag.

Er du opptatt av mennesker, hvordan mennesker forholder seg til endringer og hvordan de er nøkkelen til suksess innen nye digitaliseringsinitiativer? UDI har nå en ledig stilling som innføringsleder (også kalt endringsleder) i teamet for innføringsledelse i Digitaliseringsavdelingen.

Som innføringsleder hjelper du organisasjonen med å planlegge for hvordan man legger opp et godt innføringsløp i endringer og prosjekter. Målet er å lede mennesker til å begynne å jobbe på nye måter og ta i bruk nye løsninger etter hensikt. Du skal bidra til at endringene som kommer, og hvorfor de kommer, skal være forståelig og akseptert av dem som påvirkes direkte. På denne måten legger du til rette for at endringens forespeilede nytteeffekter nås.

Du vil inngå i et team på tre personer i seksjonen IT-prosess og virksomhetsstøtte, og jobbe strategisk og operativt med endringsledelse mot UDI og kolleger i resten av utlendingsforvaltningen.

Arbeidsoppgavene dine vil blant annet bestå av å:

 • inngå i teamet for innføringsledelse i UDI. Forvalte og videreutvikle metoden for innføringsledelse i utlendingsforvaltningen i samarbeid med resten av teamet
 • lede innføringsarbeidet i forbindelse med endringer og prosjekter - være en driver for prosessene knyttet til innføringsarbeid
 • ha ansvar for at det jobbes systematisk og metodisk med innføringsledelse, slik at det legges til rette for at nye løsninger tas i bruk etter hensikt og at gevinstene til endringen kan hentes ut
 • jobbe tett sammen med eier av endringen/prosjektet og bistå fra start/konseptfasen, slik at prosjektet/teamet er i stand til å:
  • forstå individers holdninger til endring, og hvordan innføringsledelse og gevinstrealiserin henger sammen
  • involvere interessenter og forstå deres behov, forutsetninger, situasjon og hvordan de påvirkes av endringen
  • beskrive endringen og målene for endringene på en god måte og ha tilstrekkelig kunnskap om organisasjonen og interessentene som berøres av endringen
  • avklare behovet for innføring- og endringsledelse
  • velge strategi og planlegge for innføringsløpet
  • følge opp og forsterke resultatet av innføringsarbeidet, for å legge til rette for varig endring og gevinstrealisering
 • være en «ressurspool» på innføringsledelse for prosjekter og team, og bruke erfaring og nettverk på tvers av utlendingsforvaltningen til å hjelpe innføringen videre
 • skape helhet i innføringsarbeidet i UDI og se sammenheng på tvers av prosjekter og team gjennom evaluering og læring
 • vurdere om innføringsarbeidet gjennomføres på en måte som gjør interessentene i stand til å ta imot endringen, samt legger til rette for at gevinstene kan tas ut 

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå enten master- eller bachelor-nivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet
 • Du har kunnskap om metode(r) for innføring- og endringsledelse
 • Du har erfaring fra endringsarbeid, opplæringsarbeid og kunnskapsformidling
 • Du har rfaring fra IT-prosjekter, gjerne fra det offentlige
 • Du er god med mennesker og god på kommunikasjon og samhandling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vi ønsker at du:

 • har sertifisering innen endringsledelse og prosjektmetodikk
 • har kjennskap til utlendingsforvaltningen og hvordan prosessene fungerer på tvers av avdelinger og etater
 • er engasjert og løsningsorientert
 • er operativ, proaktiv og en god veileder for andre
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evne til å spille personer gode
 • er i stand til å ivareta oversetterrollen mellom IT og brukerne av de nye løsningene
 • har evne til å se helhet og sammenhenger, og tilegne deg ny kunnskap og nye systemer fort
 • er ansvarsbevisst og kvalitetsorientert
 • har evne til å håndtere parallelle prosjektoppgaver og delegere oppgaver ved behov
 • er strukturert i din organisering av arbeidet, men fleksibel i din tilnærming

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag, preget av høy faglig kompetanse, engasjement og dyktige medarbeidere
 • Et arbeidsmiljø med fantastiske kollegaer, som jobber sammen mot felles mål  
 • Et krevende og givende arbeid, med store faglige utfordringer og mulighet for personlig utvikling
 • Muligheten til å forme et miljø og sette retning for arbeidet i årene som kommer    
 • Gode løsninger for mobil arbeidsplass
 • Fleksibel arbeidstid, sommer-/vintertid og mulighet for trening i arbeidstiden  
 • Overtidsbetaling ved pålagt overtidsarbeid
 • Stillingen blir lønnet som seniorrådgiver i stillingskode 1364, i lønnsspennet kr. 617 800 til kr. 835 500. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrer deg gode ordninger for pensjon, lån og forsikring. 

Attester/vitnemål må legges inn i portalen sammen med søknaden. Søkere som blir kalt inn til intervju, vil bli bedt om å sende lenke til Vitnemålsportalen (vitnemalsportalen.no)). Hvis du har utdanning fra utlandet, ber vi om attest fra Nokut. 

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer personer til å søke jobb hos oss, på tvers av alder, bakgrunn (eks hull i CV) og funksjonsevne. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Avkryssingene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i årsrapportene sine.  

I samsvar med Offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet.

Kontaktpersoner

Laila Enerstvedt Fimreite
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 480 54 373
Line Viktoria Fineide
Innføringsleder
Telefonnummer: +47 926 18 929

Hvem er Utlendingsdirektoratet (UDI)?

Utlendingsdirektoratet (UDI) gjennomfører regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk og gir faglige innspill til utvikling av politikken. Vi skal legge til rette for lovlig innvandring og hindre misbruk av regelverket. Vi tilbyr også innkvartering til asylsøkere, og bidrar til retur av personer uten lovlig opphold. Menneskeverd, profesjonalitet og helhet er grunnleggende verdier i direktoratet. UDI ligger under Justis- og beredskapsdepartementet. Se også www.udi.no