Ingeniør - vegsikring

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen og oss

Vi har ledig en fast stilling som ingeniør innenfor fagfeltet trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr.  

Vi søker deg som vil arbeide med å utvikle og forenkle vegnormal N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr til en fremtidsrettet og dynamisk vegnormal. Du er en fagperson med allsidig kompetanse innenfor trafikksikkerhet, vegkonstruksjoner, teknologi og materialer. Vi ønsker også at du har god kjennskap til våre normaler og vårt regelverk.

Seksjon veg og gate er en del av Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet. Vi har mange spennende oppgaver innenfor utvikling av normaler og regelverk. Seksjonen har i dag 22 medarbeidere med god kompetanse innenfor seksjonens mange fagområder (veg- og gateutforming, rekkverksutforming, skilt og oppmerking, trafikksignalanlegg, arbeidsvarsling mv.)

Arbeidssted for stillingen er i hovedsak på Brynseng i Oslo, men andre av Statens vegvesens kontorsteder kan være aktuelt. Ved annet kontorsted enn Oslo, må det påregnes noe pendling til Oslo, der hovedtyngden av seksjonen er lokalisert i dag.

Arbeidsoppgaver
 • Forvalting og utvikling av N101 og tilhørende veiledninger (V160 og V161)
 • Utredningsoppgaver om faglige forutsetninger for kravene i N101 og videreutvikling av krav (f.eks. forskning rundt innfestningskriterier og grunnforhold for veg -og brurekkverk)
 • Forvaltning og fraviksbehandling knyttet til normalen
 • Formidling og kunnskapsutveksling av innhold i normalen og tilhørende veiledere
 • Rådgivning innen fagområdet til interne i Statens vegvesen samt eksterne aktører
 • Utvikling av internasjonale standarder for vegsikringsutstyr

Vi har ansvaret for å utvikle normaler og regelverk for alle vegeiere og veiforvaltere, det vil si Statens vegvesen, Nye Veier, fylkeskommunene og kommunene. Du vil bli en del av et sterkt og engasjert fagmiljø i Statens vegvesen, og vil bidra til kompetanseoverføring av et viktig fagområde både internt i etaten og eksternt til våre samarbeidsaktører. Det er viktig at du kan bidra konstruktivt inn i innsiktsinnhenting og samhandling med ulike aktører (bransjen, industrien, m.fl.)

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har ingeniørutdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år) innen relevante fagområder. Du må også ha minimum 3-5 års erfaring fra fagområdene trafikksikkerhet, vegplanlegging, prosjektering og/eller bygging av veg.  Det legges spesielt vekt på at du har erfaring med og kunnskap om utforming av trafikksikkert sideterreng, bruk av rekkverk og annet vegsikringutstyr. Det er en forutsetning med godt språk (norsk og engelsk) - både skriftlig og muntlig.

Du bør ha forståelse for det faglige grunnlaget for vegnormaler, og et ønske om å bidra inn i utvikling av dette arbeidet. Det er også ønskelig at du ser mulighetene for bruk av digitale verktøy og innehar digital kompetanse.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi ser for oss at du

 • tar initiativ, jobber selvstendig og liker å løse utfordrende oppgaver
 • har stort engasjement for faget, og evner å se helheten i veg – og trafikksystemet
 • liker å arbeide i team, og ser løsninger på tvers av fag
 • ønsker å forvalte dagens regelverk samtidig som du ser nye utviklingsmuligheter
 • har gode formidlingsevner
Vi tilbyr:

Som ansatt i Statens vegvesen, blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Hos oss får du

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Ønsker du mer informasjon om stillingen?Ta kontakt med seksjonssjef Tanja Loftsgarden på telefon 906 45 904 eller e-post: tanja.loftsgarden@vegvesen.no

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 01.06.2022. Har du spørsmål til utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger