Informasjonssikkerhetsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Infrastrukturavdelingen er det ledig fast 100% stilling som informasjonssikkerhetsrådgiver.

Stillingen er knyttet til Infrastrukturavdelingen, og nærmeste overordnede er infrastrukturdirektør. Hovedarbeidssted er p.t. Drammen, Porsgrunn, Vestfold eller Kongsberg.

Aktuelle arbeidsoppgaver  

Hovedoppgaven er å tilrettelegge, utvikle og følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet ved USN, blant annet ved å:

 • følge opp og videreutvikle ledelsessystem for informasjonssikkerhet
 • veilede og støtte organisasjonen i bruk av ledelsessystemet for informasjonssikkerhet
 • holde oversikt over risikobildet innen informasjonssikkerhet
 • følge opp sikkerhetshendelser og eksterne revisjoner
 • gjennomføre revisjoner av arbeide med informasjonssikkerhet
 • gjennomføre og følge opp risiko- og sårbarhetsvurderinger
 • utarbeide og følge opp saker for Beredskaps- og sikkerhetsutvalget
 • bidra til etterlevelse av personvernloven og virksomhetens personvernpolitikk sammen med personvernombudet. 

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende masternivå
 • realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om formell utdanning
 • relevant erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid
 • erfaring med prosjektledelse og gjennomføring av endringsprosesser
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk, skandinavisk og engelsk
 • ønskelig med erfaring fra anvendelse av personopplysningsloven og standarden ISO/IEC 27001, og med erfaring fra offentlig virksomhet

Personlige egenskaper

 • erfaring, interesse og helhetlig forståelse for fagområdet 
 • evner til å arbeide selvstendig, strukturert og systematisk 
 • gode formidlingsevner og evner til å samarbeide på tvers av fag og nivå
 • årvåken- og nysgjerrighet på teknologiske og samfunnsmessige utviklingstrekk som kan påvirke virksomhetens informasjonssikkerhet

Vi tilbyr

 • spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver
 • inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • god pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Seniorrådgiver (stillingskode 1364): NOK 532 300 – 704 900 (ltr. 60-75). I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad, CV og vedlegg elektronisk ved å klikke på lenken ”Søk på denne stillingen / Send søknad”.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Kontaktpersoner

Bjørnulf Stokvik
Fagleder beredskap
Telefonnummer: 3100 8506
Johnny Thorsen
Infrastrukturdirektør
Telefonnummer: 3100 8582

Hvem er Universitetet i Sørøst-Norge (USN) ?

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

University of South-Eastern Norway has about 18 000 students and about 1500 employees. The university is organized in four faculties, with instruction and R&D activities on eight campuses. The main profile of the university is to provide socially relevant education, geared towards specific professions, and adapted to the requirements of the workplace, as well as to produce applied research and development.