IKT-rådgiver ved Riksadvokatembetet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Stillingen som IKT- rådgiver ved Riksadvokatembetet er ledig for snarlig tiltredelse. Sentrale arbeidsoppgaver er å yte førstehånds brukerstøtte til alle i Den høyere påtalemyndighet (unntatt Økokrim), drifte IKT- løsningene lokalt ved Riksadvokatembetet og fungere som bindeledd mellom riksadvokaten, statsadvokatembetene og Politiets IT-tjenester (PIT).  Vår nye IKT-rådgiver vil således bidra så vel på det strategiske plan som på det tekniske, i tillegg til innkjøp og forvaltning av IKT-materiell.

Vi søker en rådgiver som kan bidra til økt forståelse for hvordan IKT kan støtte og utvikle vår virksomhet på en effektiv måte slik at etaten kan oppfylle statens mål om økt digitalisering. Rådgiveren skal følge opp tjenesteleveranser overfor leverandører, revidere samarbeidsavtaler, samt identifisere og vurdere endringsbehov.

Den høyere påtalemyndighet står foran flere spennende og viktige utfordringer knyttet til økt IKT- satsing, blant annet innen digital straffesaksbehandling, samt ny hjemmeside og intranettløsning. I løpet av 2018 skal vi også anskaffe ny løsning for arkiv og journalføring. Den nye IKT-rådgiveren vil ha en viktig rolle knyttet til å ivareta Den høyere påtalemyndighets behov i disse utviklingsprosessene, herunder støtte ledelsen i den praktiske samhandlingen med IKT-miljøene i Politidirektoratet (POD) og Politiets IKT-tjenester (PIT).

Kvalifikasjoner:

  • Du har relevant høyere utdanning innen IKT, minimum på bachelornivå.
  • Du kan arbeide effektivt og selvstendig, men også samarbeide godt med andre i et tverrfaglig miljø.
  • Du er initiativrik, læringsvillig, har analytisk evne og god ordenssans.
  • Du har meget gode kunnskaper om Windows og Office-programmer
  • Du har meget gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.
  • Erfaring med andre relevante systemer, som for eksempel straffesakssystemet BL vil være en fordel.
  • Kjennskap til politi- og påtalemyndighet vil vektlegges, evne til å sette seg inn i Den høyere påtalemyndighets behov er en forutsetning.

Det er et mål at den statlige arbeidsstyrken i størst mulig grad er sammensatt slik at den samsvarer med befolkningen ellers i samfunnet når det gjelder alder, kjønn og etnisk opprinnelse. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres.

Stillingen lønnes fra kr 524 400 til kr 631 700 avhengig av utdanning og erfaring. Det blir trukket 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Erik Sæther
Assisterende riksadvokat
Telefonnummer: (47) 22 47 78 50

Hvem er Den høyeste påtalemyndighet?

Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 175 ansatte, hvorav 125 er statsadvokater (19 ved Økokrim).

Riksadvokaten og statsadvokatene har den overordnede faglige ledelse av straffesaksbehandlingen i politidistriktene. Den høyere påtalemyndighet skal gjennom sin fagledelse av politiet og egen straffesaksbehandling bidra til å redusere kriminaliteten i Norge. 

Riksadvokaten har den overordnede ledelse av påtalemyndigheten i Norge, er administrativt overordnet for statsadvokatembetene og avgjør tiltalespørsmål i de alvorligste straffesakene fra hele landet. Riksadvokatembetet har i dag til sammen 24 ansatte, hvorav 14 er jurister og ti er kontoransatte.