HMS - koordinator

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Statens vegvesen Region øst, Prosjekt Vestoppland har ledig stilling som HMS-koordinator.

Prosjekt Vestoppland er en samling av store vegutbyggingsprosjekter på E16 i Valdres og rv. 4 på Hadeland. For tiden bygges E16 Bagn-Bjørgo og vi forbereder oppstart av etappe 2 på rv. 4 Roa-Lygna. I tillegg pågår en del mindre tiltak som landbruksadkomster og miljøgate i Gran.

Til oppfølging av byggearbeid som er i gang og til planleggingen av kommende byggefaser trenger vi en HMS-koordinator som kan bistå alle prosjektene innen HMS; SHA primært, da vi allerede har en dyktig YM-koordinator. HMS-koordinator rapporterer til prosjektleder, og jobber tett med planleggings-, prosjekterings- og byggeledere.

Vi har kontorsted på Roa og i Bagn. HMS-koordinators ukentlige tilstedeværelse på disse to kontor- og anleggsplassene er nødvendig, men en fleksibel ordning for kontorsted kan avtales.

Arbeidsoppgaver

 • Være Statens vegvesens SHA/HMS-koordinator på de ulike utbyggingsprosjektene til Prosjekt Vestoppland:
 • Følge opp krav i Byggherreforskriften, herunder utarbeide og holde à jour SHA-planer
 • Delta på vernerunde og avholde andre typer HMS-inspeksjoner
 • Delta på byggemøter og andre møter med entreprenør og rådgiver ved behov
 • Følge opp HMS mot entreprenører
 • Drive HMS-arbeid i prosjekteringsfasen
 • Analyse av uønskede hendelser og sørge for at læring distribueres
 • Være prosjektets representant i regionalt SHA-forum

Kvalifikasjonskrav

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring med utarbeidelse av SHA-planer inkl. risikovurderinger
 • Erfaring med praktisk oppfølging av HMS på byggeplass
 • God kunnskap om HMS-lovverket (Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter)
 • Erfaring som Koordinator Prosjektering og Koordinator Utførelse (ønskelig, men ikke et krav)
 • I tillegg til de faglige kvalifikasjonene er det ønskelig at du samarbeider og kommuniserer godt med andre på tvers av fagfelt og roller. Vi er prosjektteam bestående av erfarne og flinke folk med høy grad av trivsel – vi søker etter en som vil bidra til enda mer av det positive.
 • Søkere må ha førerkort klasse B.
 • Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling
 • Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk. [TH1] 

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Therese Høy
Telefonnummer: 928 96 000

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger