Har du lyst til å være med på å styre elektrovirksomheten?

Vegdirektoratet søker to elektroingeniører

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om oss

Statens vegvesen er en kompetansebedrift med omtrent 7200 ansatte over hele landet. Etaten forvalter i dag ca. 10.500 km riksveg og 44.000 km fylkesveg med mer enn 17.300 bruer og 1100 tunneler. Ca. 50 tunneler er til enhver tid under bygging. Til oppfølging av elektrofagene er det i dag ca. 300 elektroingeniører fordelt på vegdirektorat og de 5 regionene.

Statens Vegvesen har mange utfordrende oppgaver innenfor elektrofaget. Med et tungt belastet hovedvegnett og et stadig økende antall tunneler, er fokuset rettet mot en sikker avvikling av trafikken. Dette løses blant annet gjennom avanserte styrings- og overvåkningssystemer som er basert på en god elektroinfrastruktur langs vegnettet. Vegdirektoratet har myndighetsansvaret, samt ansvar for å påse at gjeldende lover og forskrifter innenfor elektrofaget blir fulgt opp.

Om stillingene

Stillingene er plassert på seksjon for Tunnel og betong i Vegavdelingen i Vegdirektoratet. Seksjonen har ansvar for myndighets- og forvaltningsoppgaver innenfor tunneler og elektroområdet.

Elektro i Vegdirektoratet er det faglige støtteapparatet til de 5 operative regionene i Statens vegvesen og bidrar med faglig veiledning i utbyggingsprosjekter, oppgraderingsprosjekter og i forbindelse med drift- og vedlikehold av alle elektriske installasjoner langs offentlig veg. I tillegg utvikler vi regelverket og faget i tråd med utviklingen innen elektrifisering av transport og ITS. Fagområde elektro omfatter elkraft, elektriske maskiner, automasjon, Ekom, nødnett og kringkasting.

Arbeidssted for stillingene er i utgangspnktet Oslo, men kan være andre steder etter avtale.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av offentlige regelverk, normer og andre relevante krav
 • Standardisering av etatens beskrivelser, utvikling og revisjon av håndbøker
 • Faglig støtte til regionene
 • Oppfølging og ansvar for fagnettverk vedrørende drift og vedlikehold av elektriske installasjoner langs offentlig veg

Stillingen kan også omfatte disse oppgavene

 • Standardiseringsarbeid vedrørende utvikling av BIM for elektro
 • Faglig støtte til landanlegg for ladning av ferjer
 • Ledelse av - eller bidragsyter inn mot faglige og tverrfaglige nettverk

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år). For søkere med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

Du må tilfredsstille kravene i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, § 7 Kvalifikasjonskrav for den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg. Installatørprøven kan avlegges etter ansettelse.

Det er ønskelig med erfaring fra veginfrastruktur, kontrakthåndtering, bygging, rehabilitering samt drift- og vedlikehold av komplekse elektriske anlegg. Erfaring fra byggeledelse og kontrollvirksomhet er en fordel.

Videre må du være forretningsorientert, trives med nettverksbygging og teamarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Det vil også bli vektlagt at du:

 • Har god kommunikasjonsevne og behersker norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Er løsningsorientert og kan vise handlekraft gjennom faglig styrke
 • Innehar generelt gode datakunnskaper
 • Er tillitsskapende og med evne til å engasjere medarbeidere og samarbeidspartnere til å tenke i framtidsscenarioer og vurdere hvilke krav dette stiller til våre leveranser
 • Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og solid fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsstudier og gode muligheter for faglig påfyll

Generell informasjon

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Kontaktpersoner

Jørn Holtan
sjefingeniør
Telefonnummer: (47) 901 39 053
Claus K Larsen
Avdelingsdirektør
Telefonnummer: (47) 977 85 834
Jobbnorge

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger