Har du lyst til å jobbe med IKT- og cyber-sikkerhet i energiforsyningen?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Energiforsyningen er livsnerven i samfunnet vårt. NVE har ansvaret for at forsyningssikkerheten for elektrisitet og fjernvarme i Norge er god. Vi i beredskapsseksjonen har en nøkkelrolle i dette arbeidet gjennom vårt ansvar for forebyggende sikkerhet, beredskap og krisehåndtering i energiforsyningen. I tillegg koordinerer vi det interne beredskapsarbeidet innenfor alle NVEs fagområder.

I seksjon for beredskap er vi 19 høyt kompetente medarbeidere som har hovedoppgaver innen veiledning, regelverksutvikling, tilsyn, hendelseshåndtering, beredskapsplanlegging, øvelser og forskning. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle både kunnskap, krav og tilsynsmetoder i en bransje i endring drevet av teknologiutvikling. Til en fast stilling søker vi deg som er interessert i informasjons-, IKT- og cybersikkerhet i en samfunnskritisk infrastruktur. Vil du bli med på laget?

Vi vil styrke vår kapasitet og kompetanse innen informasjons-, IKT- og cybersikkerhet i energiforsyningen. Gjennom god veiledning ønsker vi å bidra til sikker digitalisering av energiforsyningen. I tillegg vil vi videreutvikle tilsynsarbeidet, sørge for relevante regler, tilrettelegge for kompetansetiltak i energiforsyningen og styrke samarbeidet vårt med andre myndigheter og organisasjoner.

Arbeidsoppgaver
 • Veiledning og kompetanseutvikling for energiforsyningen
 • Tilsyn, regelverksforståelse og regelverksutvikling
 • Hendelseshåndtering og -oppfølging
 • Initiere og delta i relevant FoU
 • Bidra til å utvikle arbeidsmetodene våre
 • Dialog og samhandling med bl.a. KraftCERT, kraftforsyningens beredskapsorganisasjon og nasjonale sikkerhetsmyndigheter
 • Jobben vil innebære noe reisevirksomhet
Ønskede kvalifikasjoner
 • Ha teknisk utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen informatikk eller automasjon
 • Relevant arbeidserfaring
 • Ha interesse for veiledning, tilsyn og regelverksutvikling
 • Kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Kunne sikkerhetsklareres for nivå HEMMELIG
 • Førerkort

  Det er også ønskelig at du har:
 • Interesse for eller formalkompetanse innen industrielle kontrollsystemer, elkraft eller telekommunikasjon
 • Erfaring med eller kunnskap om digitaliseringsutfordringer
Personlige egenskaper
 • Du har evne til å holde deg oppdatert gjennom å sette deg inn i de utfordringer energiforsyningen møter ved digitalisering
 • Du har evne til å se helhet i arbeidet vi gjør
 • Du er grundig, strukturert og analytisk
 • Du er endringsvilling og nytenkende
 • Du har god rolleforståelse
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt
Vi tilbyr
 • Spennende oppgaver på et samfunnsviktig område
 • Trivelige kollegaer i et sterkt fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Bred kontaktflate, både internt og eksternt
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (flexitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver eller som overingeniør/ senioringeniør (1434/1364 eller 1087/1181) etter det offentlige regulativ, for tiden kr. 450 000 – 650 000 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

  I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Eldri Naadland Holo
Telefonnummer: (+47) 97096895
Ingunn Åsgard Bendiksen
Telefonnummer: (+47) 92268070
Kathrine Berg Nilsen
Telefonnummer: (+47) 22 95 98 62

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger