Har du lyst til å jobbe med beredskap i kraftforsyningen?

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Kraftforsyningen er livsnerven i samfunnet vårt. NVE har ansvaret for at forsyningssikkerheten av elektrisitet og fjernvarme i Norge er god. Vi i beredskapsseksjonen har en nøkkelrolle i dette gjennom vårt ansvar for forebyggende sikkerhet, beredskap og krisehåndtering i kraftforsyningen. I tillegg koordinerer vi beredskapsarbeidet i NVE og bistår ved hendelser innenfor alle NVEs fagområder.

Vi er en seksjon med 19 høyt kompetente medarbeidere som arbeider med sikkerhet og beredskap både gjennom veiledning, tilsyn, risikovurdering, beredskapsplanlegging, øvelser og hendelseshåndtering. Vi jobber kontinuerlig med å se oppgavene og virkemidlene i sammenheng og ser nå etter en ny, teknologiinteressert medarbeider. Vil du jobbe med kraftforsyningsberedskap og beredskap i NVE sammen med oss?

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikling av NVEs beredskapsplaner og rutiner for håndtering av alle typer hendelser i kraftforsyningen, inkludert cyberhendelser.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser både for kraftforsyningen og i NVE.
 • Videreutvikle NVEs bruk av ulike verktøy og kommunikasjonsløsninger internt og i samhandlingen i KBO (kraftforsyningens beredskapsorganisasjon) i forbindelse med hendelser, f.eks. CIM, Nødnett, andre kommunikasjonsmidler, kart osv.
 • Samhandle med samfunnssikkerhets og beredskapsaktører både internt i NVE, i forvaltningen og i KBO innenfor samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar. Dette omfatter også deltakelse i tverrsektorielle beredskapsprosjekter og foredrag i ulike fora.
 • Deltakelse i seksjonens øvrige oppgaver, herunder vaktordning, håndtering av hendelser, men også beredskapstilsyn, veiledning, risikovurderinger mm kan være aktuelt.

Ønskede kvalifikasjoner

Du må:

 • Ha høyere utdanning på masternivå, gjerne innen samfunnssikkerhet og beredskap, eller annen relevant utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formal-kompetanse.
 • Ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG

Det er i tillegg ønskelig at du har:

 • Interesse for kraftforsyningen i et samfunnssikkerhetsperspektiv
 • Real eller formalkompetanse innen samfunnssikkerhet og beredskap
 • Interesse for å utvikle bruken av digitale verktøy og sambandsløsninger
 • Noe relevant arbeidserfaring eller er nyutdannet med relevant fagbakgrunn

Personlige egenskaper

 • Du kan og liker å jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Du er strukturert, systematisk, grundig og leverer til riktig tid
 • Du er tverrfaglig interessert og nysgjerrig på ny teknologi og nye muligheter
 • Du kan både løfte blikket og gå i detaljer
 • Du liker å ta ansvar, f.eks. i prosjekter, og trives med utadrettet virksomhet, f.eks. foredrag
 • Du har god rolleforståelse
 • Personlig egnethet tillegges betydelig vekt

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver på et samfunnsviktig område i en sterk kunnskapsorganisasjon
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling gjennom deltakelse i nye oppgaver
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid)
 • Trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 •  

Årslønn innenfor spennet kr 460 000 – kr 700 000 i stillingskode avd-/over-/senioringeniør/førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (1085/1087/1181/1408/1434/1364). For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.
Fra lønnen vil det trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn.

NVE deltar i statens inkluderingsdugnad, og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Dersom du blir ansatt kan opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges). 

Kontaktpersoner

Ann-Kristin Larsen
Seniorrådgiver
Telefonnummer: 91 88 30 47
Eldri Naadland Holo
Seksjonssjef
Telefonnummer: 97 09 68 95
Vibeke Ingebrigtsen
Telefonnummer: 22 95 92 94

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE forvalter Norges vann- og energiressurser til det beste for samfunnet. Vi sørger blant annet for at strømmen blir levert, vi overvåker og varsler naturfare, vi holder tilsyn med kraftbransjen, vi utvikler regelverk og er regulatormyndighet for energi, vi behandler søknader om ulike konsesjoner innen vann og fornybar energi og vi sikrer bebyggelse mot flom og skred. Som vår nye kommunikasjonsdirektør vil du få ansvaret med å lede vårt kommunikasjonsarbeid både internt og eksternt. Du vil jobbe bredt i organisasjonen med tema av stor offentlig interesse, herunder bl.a. krisekommunikasjon. 

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger