Har du kunnskap om vannkraftteknologi?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. april, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi ser etter to nye medarbeidere som kan styrke NVEs forståelse av vannkraftens rolle, muligheter og utfordringer i fremtidens kraftsystem. Du må ha god kunnskap om vannkraftteknologi, og gjerne også kunnskap og interesse for andre produksjons- og lagringsteknologier.

Det norske kraftsystemet er i endring. Som et fagdirektorat for energi er det viktig å forstå de mange utviklingstrekkene og hvordan de vil påvirke energi- og kraftsystemet fremover. Vi er 50 personer i Energiavdelingen i NVE, som jobber med ulike sider av nettopp dette. Klimaendringene fører til at tilsiget endrer seg, og det bygges ut mer fornybar kraft både i Norge og Europa. Hvilke muligheter og utfordringer betyr dette for det norske vannkraftsystemet?

Arbeidsoppgavene er knyttet til vurderinger av verdien av vannkraftproduksjon, som for eksempel i teknisk-økonomiske vurderinger i konsesjonssaker og revisjoner av konsesjonsvilkår for vannkraftverk. I disse vurderingene er teknisk forståelse av vannkraftverk, modellering og nåverdiberegninger sentralt. En annen viktig oppgave er å bidra til at NVE kan gi samfunnet den beste og mest komplette oversikten over kraftproduksjonsanleggene i Norge, og at disse er godt modellert og representert i NVEs analysemodeller. Dette krever at du både har god teknologiforståelse, og gjerne litt interesse for programmering.

Stillingene vil tilhøre Seksjon for ressurs og kraftproduksjon. Vi er ca. 10 medarbeidere, og holder oversikt over kraftressurser og -potensial i Norge. Seksjonen har kompetanse på vannkraft, vindkraft og produksjonssystemet i Norge, og denne benyttes blant annet i NVEs vurderinger i konsesjonsbehandlingen og i analyser av kraft- og energisystemet.

Vi holder til i NVEs hovedkontor i Oslo, i flotte lokaler på Majorstua like ved Frognerparken.

Arbeidsoppgaver
 • Teknisk-økonomiske vurderinger i forbindelse med konsesjonssøknader og revisjoner av konsesjonsvilkår for vannkraftanlegg
 • Videreutvikle metoder og formidling av de teknisk-økonomiske vurderingene NVE gjør i konsesjonssaker, særlig metoder for å verdsette ulike typer kraftproduksjon
 • Vedlikeholde, oppdatere og videreutvikle NVEs oversikt over kraftverk i Norge, både i form av databaser og modeller
 • Følge med på vannkraftrelatert forskning og utvikling
 • Fremskrivinger og analyser av kraftproduksjon fra ulike kilder, på kort og lang sikt
 • Vurdere hvilke effekter rammebetingelser har for utforming av kraftverksprosjekter
Ønskede kvalifikasjoner
 • Utdanning på masternivå innen teknologi, naturvitenskap eller økonomi
 • Kunnskap om vannkraftverk, i form av utdanning og/eller arbeidserfaring
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med bruk av programmering til å løse problemer er en fordel
 • Erfaring med bruk av modellverktøy slik som for eksempel Vansimtap, Prodrisk eller Samkjøringsmodellen vil være en fordel
 • Kunnskap om og interesse for andre teknologier for kraftproduksjon vil være en fordel
 • Arbeidserfaring fra kraftbransjen eller kraftsektoren er ønskelig
Personlige egenskaper
 • Analytisk anlagt
 • Glad i å planlegge, jobber målrettet og systematisk, og utålmodig med å nå målet
 • Engasjert og initiativrik
 • Opptatt av å lære av andre og å dele egen kunnskap
 • Glad i å finne nye måter å løse oppgaver på
 • God til å formidle
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Et sterkt tverrfaglig miljø
 • Innflytelse på viktige samfunnsområder
 • Godt og sosialt arbeidsmiljø, med mulighet til å påvirke hvordan vi løser oppgavene våre
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger med fleksitid, sommertid og betalt overtid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser
 • Stillingen lønnes som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver/avdelings-/over-/senioringeniør etter det offentlige regulativ, f.t. kr 452 000 - kr 650 000 pr. år etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

  I NVE har vi et tverrfaglig miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. NVE er også en IA – bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

  Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

  Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Fredrik Arnesen
Seksjonssjef
Telefonnummer: 41 66 96 94
Ingeborg Johnsen
Telefonnummer: (+47) 970 87 755
Valentin Koestler
Telefonnummer: 47 25 42 48

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har ansvar for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. NVE er nasjonal fagin­stitusjon for hydrologi. Forskning og internasjonalt utviklings­samarbeid også viktige arbeidsområder. NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontor rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord. Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse. NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartementet.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger