Har du kunnskap innen geoteknikk og vil gjøre samfunnet sikrere?

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å være med på å styrke vårt arbeid med å forebygge skader fra flom og skred?

NVE har et viktig samfunnsansvar på naturfareområdet. Vi søker nå etter en medarbeider med geoteknisk kompetanse til vårt regionkontor på Hamar.Som geotekniker i NVE er du sentral i arbeidet med å videreutvikle fagfeltet og forvaltningens arbeid for å forebygge skader fra flom og skred. Stillingen innebærer utstrakt samarbeid med eksterne og interne fagmiljø, samt dialog med kommuner og regionale myndigheter. NVEs oppgaver på naturfareområdet er blant annet å gi innspill til kommunenes arealplanlegging, gjennomføre sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, samt bistå kommunene i beredskapssituasjoner.   Ved NVEs regionkontor på Hamar er vi drøyt 30 ansatte i et bredt, tverrfaglig miljø. Region Øst omfatter Innlandet, Oslo og deler av Viken fylke, som har utfordringer med både flom, kvikkleireskred og ulike typer skred i bratt terreng. Du vil jobbe i et innovativ miljø og inngå i NVEs geotekniske faggruppe.

Arbeidsoppgaver

 • Løse aktuelle geotekniske problemstillinger innen arealplaner og sikringstiltak.
 • Veilede kommuner og andre om hvordan skredsikkerhet skal vurderes og dokumenteres.
 • Bistå i planlegging og prosjektering av sikringsanlegg mot flom og skred.
 • Forestå innkjøp og styring av utredningsprosjekter innen geoteknikk.
 • Bistå med faglige vurderinger under beredskap og ved hendelser.
 • Bidra til videreutvikling av NVEs veiledningsmateriell på skredområdet.
 • Samarbeide med andre etater og fagmiljøer.
 • Jobben vil innebære noe reiser og befaringer (anslagsvis 30-40 reisedøgn)

NVE har iverksatt et prosjekt med virksomhetsutvikling, og endringer i oppgaver og ansvarsområder vil kunne forekomme.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Siv.ing./M.sc. med fordypning i geoteknikk
 • Kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B 
 • Fysikk til å kunne ferdes i terrenget

Ønskelig/fordelaktig:

 • Kompetanse innen ett eller flere fagområder som vassdragsteknikk, anleggsteknikk, VA og prosjektstyring
 • Relevant arbeidserfaring med geoteknisk rådgivning, herunder erfaring med kvikkleire og
 • utredning av områdeskredfare
 • Erfaring med bruk av NVE veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred
 • Erfaring med offentlige innkjøp/anbudsprosesser

Personlige egenskaper

 • Initiativrik og selvgående
 • Systematisk og resultatorientert
 • God vurderingsevne, også i situasjoner med korte tidsfrister
 • Evne til faglig formidling til forskjellige målgrupper

Personlig egnethet tillegges betydelig vekt. 

Vi tilbyr

 • Et sterkt fagmiljø på flom- og skredområdet der du kan videreutvikle deg faglig og personlig sammen med trivelige og engasjerte kolleger.
 • Innflytelse på et samfunnsområde som blir stadig viktigere.
 • Mulighet til å påvirke utviklingen på det flom- og skredfaglige fagområdet i Norge.
 • En variert arbeids hverdag med stor fleksibilitet og korte beslutningsveier.
 • Stor kontaktflate, både internt og eksternt.
 • Nyoppussede kontorlokaler sentralt i Hamar.
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger (fleksitid, sommertid, betalt overtid).
 • Trening i arbeidstiden.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir gode lånebetingelser.
 • Årslønn innenfor spennet kr. 460 000 – 750 000 i stillingskode avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør (1085/1087/1181) etter kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.

NVE har et internasjonalt miljø med medarbeidere fra over 20 nasjoner. Det er et mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. NVE deltar i statens inkluderingsdugnad og har som mål å få flere med hull i CV`en eller nedsatt funksjonsevne ut i arbeid. Opplysninger om hull i CV eller nedsatt funksjonsevne kan brukes til rapporteringsformål.

Legg ved vitnemål og attester elektronisk.Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.Ved behov kan det bli gjennomført en utvidet referansesjekk av kandidat(er) som blir innstilt. Dette innebærer en dokument- og kildekontroll for å bekrefte opprinnelse og gyldighet (bl.a. av det som oppgis i CVer eller dokumenter som vedlegges).

Kontaktpersoner

Maja Sun Kindseth
HR-kontakt
Telefonnummer: 22 95 91 25
Paul Christen Røhr
Sjefingeniør
Telefonnummer: 945 07 313
Toril Hofshagen
Regionsjsef
Telefonnummer: 900 34 244

Hvem er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)?

Vil du jobbe tett på Norges vann- og energiressurser? Som ansatt i NVE kan du være med å påvirke hvordan disse viktige ressursene blir brukt i fremtiden.

NVE må håndtere mange utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, sikker strøm­forsyning, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette. NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontor i Tønsberg, Hamar, Førde, Trondheim og Narvik. I tillegg har vi fjellskredovervåking på Stranda og i Kåfjord.

Les mer om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og se flere ledige stillinger