Grunnerverver Hamar

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Grunnervervseksjonen til Statens vegvesen Region øst har landets største fagmiljø innen grunnerverv. Seksjonen består av 40 medarbeidere som arbeider med grunnerverv, fordelt på kontorstedene Moss, Oslo, Hamar og Lillehammer. Kontorstedene ledes av kontorsjefer som har det daglige personalansvaret.

I Hedmark står vi foran flere store prosjekter den nærmeste tiden, med svært mange berørte grunneiere. Oppgavene for en grunnerverver innebærer stort selvstendig ansvar, men mye av arbeidet foregår i tverrfaglige team. Arbeidet er variert og hverdagen er en god blanding av kontorarbeid, møter og befaringer ute. I tillegg vil bruk av GIS og andre IKT verktøy være avgjørende for å få til en effektiv saksbehandling.

Du skal:

 • Delta i arbeidet med reguleringsplaner
 • Verdsette eiendom
 • Gjennomføre forhandlinger med grunneiere
 • Forberede og gjennomføre ekspropriasjonsvedtak
 • Forberede og gjennomføre skjønn for domstolene
 • Følge opp grunneiere i anleggsfasen
 • Sørge for erstatningsoppgjør til berørte grunneiere
 • Forvalte vegeiendommer, restarealer og innløste eiendommer
 • Holde informasjonsmøter for grunneiere

Du har relevant utdannelse fra universitet eller høyskole. Eiendomsfag, jordskiftefag, planfag, landbruksfag og økonomiske eller juridiske fag står sentralt.

 • Relevant erfaring er ønskelig
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Førerkort klasse B

Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet.

Vi søker primært etter kandidater med grunnervervserfaring, men nyutdannede kan også søke.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Dette vil vi også legge vekt på

Nøyaktighet og godt humør er viktige egenskaper. Du må trives med å forholde deg til mange ulike mennesker, ha evnen til å kommunisere godt og skape tillit. Vi ønsker at du vil utvikle deg, og tør å møte nye utfordringer.

Hos Statens vegvesen skal ingen være alene med et stort ansvar. Faglige problemstillinger drøftes i stor grad kolleger imellom, det er en sterk kultur for deling av kunnskap og erfaringer. Selv om arbeidsmengden kan være stor, legger vi stor vekt på forutsigbarhet og mulighet for avspasering eller lønnskompensasjon.

Statens vegvesen har:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Gode muligheter for faglig påfyll

Statens vegvesen står foran store omorganiseringer som følge av Regionreformen som Stortinget har vedtatt. Det kan føre til endringer i organisatorisk tilknytning.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf. offentlighetsloven. § 25. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Kontaktpersoner

Leif Arvid Vaaler
Mobil: 97193884

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger