Fremdriftsplanlegger

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å planlegge og gjennomføre et at Norges største samferdselsprosjekter?

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for de største jernbaneprosjektene i Bane NOR, og har en av Norges største porteføljer med store prosjekter. Prosjektporteføljen på ca. 240 milliarder kroner inkluderer blant annet hele InterCity-utbyggingen med prosjekter som Follobanen, Ny jernbanetunnel gjennom Oslo, Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, dobbeltspor på Østfold- og Dovrebanen, samt flere store prosjekter i Bergensområdet.

Prosjektet Venjar - Langset og Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16,har behov for flere medarbeidere og vi ser nå etter dyktige fremdriftsplanleggere. Vi kan tilby en meningsfull og faglig utfordrende arbeidshverdag i prosjekter med høye ambisjoner.

Prosjekt Venjar Langset er i byggefase og har behov for en erfaren og engasjert fremdriftsplanlegger til vårt prosjektkontor på Eidsvoll.
Prosjektet har to store tverrfaglige utførelsesentrepriser. Vi skal blant annet bygge 13,6 km jernbane herav 9,6 km med dobbeltspor og Norges lengste jernbanebru.
Den sørlige entreprisen startet i september 2018 og den nordlige har en planlagt start i mai i år. Vi er å finne på vår rigg nord for Oslo, kun 40 minutter med tog og kun 10 minutter fra Gardermoen.
Fra Hamar er det ca 50 minutter i reisetid. 

Fellesprosjektet Ringeriksbanen E16 er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Vi skal bidra sterkt til at Ringerike blir en vekst-region med rask, trafikksikker og miljøvennlig transport til og fra Oslo på jernbane og veg. Ved ferdigstillelse vil Sandvika være kun 20 korte minutter unna Hønefoss med jernbane. Prosjektet knytter øst og vest i Norge tettere sammen. Når prosjektet er ferdig vil vi ha forkortet reisetiden med tog mellom Bergen og Oslo med i underkant av en time. 

Arbeidssted er Eidsvoll og Sandvika

Arbeidsoppgaver

  • Etablere og vedlikeholde fremdriftsplaner i Primavera.
  • Sikre at byggherrens fremdriftsplaner gir et realistisk bilde, og er basert på korrekt underliggende informasjon
  • Bidra i etableringen av og oppfølgingen av leverandørkontrakter, samt av arbeid utført av andre enheter i Bane NOR
  • Utføre analyser av fremdriftsstatus, utarbeide prognoser, og presentere beslutningsinformasjon
  • Koordinere, og utarbeide detaljerte fremdriftsplaner
  • Oppfølging og rapportering av prosjektets fremdrift på interne og eksterne aktiviteter
  • Bistå prosjektets månedsrapportering
  • Gjennomgang og kvalitetssikring av leverandørenes PSB innenfor eget fagområde
  • Være en bidragsyter til prosjektets styringsdokument og sluttrapport innenfor eget fagområde
  • Bidra ved usikkerhetsanalyser innenfor eget fagområde
  • Kommunisere fremdrift til prosjektorganisasjonen
  • Delta i alle prosjekteringsmøter etc
  • Gjennomføre arbeidsmøter sammen med prosjektledelsen for å utarbeide gode fremdriftsplaner
  • I tillegg til nevnte oppgaver kan leder pålegge gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre

Ønskede kvalifikasjoner

  • Høyere utdanning innen ingeniørfag, eller annet relevant fagområde.
  • Relevant erfaring med praktisk planlegging og prosjektgjennomføring, og god kunnskap om planleggerens rolle, primært fra byggherresiden
  • Du har erfaring nok til å kunne sette deg inn i arbeidsprosesser, ser sammenhenger, vurderer varighet og forutser problemområder. Dette for å bidra til at vi som byggherre sikres best mulig oversikt over prosjektgjennomføringen.
  • Erfaring med bruk av relevante fremdriftsverktøy som Primvavera, Microsoft Project eller andre tilsvarende systemer
  • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner både norsk og engelsk

Personlige egenskaper

  • Vi søker deg som har gode samarbeids
  • og kommunikasjonsevner og som liker å jobbe systematisk og målrettet for å oppnå gode resultater.
  • Du er fleksibel, selvstendig og har stor arbeidskapasitet.
  • Du har fokus på god leveranse til våre ledere og ønsker å bidra til å gi dem den støtten de må ha for å nå sine mål.
  • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell, respektfull, nytenkende og engasjert.

Vi tilbyr

  • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.
  • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer.
  • Konkurransedyktige betingelser.
  • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger.
  • Årsbillett på NSBs tog.

Kontaktpersoner

Tor Arild Holst-Larsen
Prosjektstyringsleder Utbygging Øst
Telefonnummer: 93620320
Trygve Gillebo
Prosjektstyringseder Ringeriksbanen
Telefonnummer: 97611840

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon