Forvalter av applikasjonsporteføljen

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Etterretningstjenestens sin hovedoppgave er å varsle om ytre trusler mot Norge og prioriterte norske interesser, støtte Forsvaret og forsvarsallianser Norge deltar i, samt understøtte politiske beslutningsprosesser med informasjon av spesiell interesse for norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk.  Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse og vi styrker vår organisasjon, og søker nå etter forvalter av vår applikasjonsportefølje.

Som ansatt i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et tverrfaglig miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet. Med det søker vi etter deg som har stor interesse for og forståelse for brukernes og virksomhetens behov. I rollen ønsker vi at du skal bidra til å øke tilgjengelighet og utnyttelse av nåværende applikasjoner, samt bidra til god samhandling og oppfølging av systemleverandører. Din hverdag vil være preget av å jobbe i ett samarbeid med interne og eksterne miljøer innen IKT-drift og IKT-utvikling. Du vil være en del av et dyktig team med ansvar for livssyklusforvaltning av standardapplikasjoner og ledelse av endringsprosessen for IKT, i tillegg til applikasjonsporteføljeforvaltning innen felles IKT.  Rollen som applikasjonsporteføljeforvalter er sentral i vårt arbeid med modernisering, standardisering og digitalisering innen felles IKT.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre applikasjonsporteføljeforvaltning innen felles IKT i Etterretningstjenesten
 • Utføre livssyklusforvaltning av standardapplikasjoner, inkludert arbeid med lisensiering og support av applikasjoner
 • Lede og delta i prosjekter, arbeidsgrupper og råd i øvrige deler av tjenesten innen kontorets ansvarsområde
 • Utvikle og vedlikehold prosessbeskrivelser og systemunderstøttelse på overnevnte områder              

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende, med relevant teknisk fagbakgrunn.  Annen teknisk utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med applikasjonsporteføljeforvaltning i større virksomheter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med verktøy som MS SCCM, Bizzdesign, Insight eller andre Asset management-verktøy.  

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse
 • Stillinger er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape tillit, motivasjon og engasjement
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert 

Vi tilbyr

 • Stilling: Overingeniør (kode 1087)
 • Lønn: kr 583 500 – 665 700 (lønnstrinn 64 – 71). Lønn fastsettes innenfor spennet på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.
 • Arbeidssted: Oslo

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Faglige spørsmål
Telefonnummer: +47 230 91 666

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger