Formerkar /kontrollingeniør asfalt og vegmerking

Kontrollingeniør asfalt og vegmerking

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

I Statens vegvesen Region vest er det ledig 1 stilling som formerkar ved avdeling Rogaland, Vegseksjon Stavanger DV. Kontorstad Stavanger. Arbeidsområde er i heile Rogaland, og stillinga krev tett samarbeid i fagmiljøet. Seksjonen jobbar i hovudsak med drift/ vedlikehald av vegnettet, men har også ansvar og arbeidsoppgåver innanfor forvaltning av vegnettet. Seksjonen er organisert med totalt 33 årsverk.

Stillinga inngår i byggherrepoolen i Region vest, men vil f.t. vere knytt til vegseksjon Stavanger, avdeling Rogaland.

Arbeidsoppgåver

 • Formerking, som omfatter maskinell og manuell merking av posisjon og koder for vegoppmerking
 • Sørge for at vegmerkingen følger gjeldene regelverk
 • Siktkontroll og kontroll av vegmerking før og etter utført vegmerking 
 • Koordinering og oppfølging av entreprenørenes arbeiderer gjennom vegmerkesesongen
 • Sende formerkerapporter til entreprenører etter ferdig utførte asfaltparseller
 • Registrering av standard vegmerking før ny merkesesong
 • Oppdatere NVDB register og delta i planleggingen av vegoppmerkingen
 • Delta i byggemøter og bistå byggeleder
 • I tillegg vil en måtte påregne noe arbeid knyttet til: Utmåling med GPS og utsetting av skravurer før og etter asfaltering. Måling og høydekontroll tunnel/bru.
 • Delta på friksjonsmåling i vintersesongen.
 • Bidra til å nå etaten sine mål innan HMS
 • Noko reiseverksemd, samt kvelds- og nattarbeid i periodar, må påreknast

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning frå universitet eller høgskole, min. 3 år.
 • Stillingane set krav til mobilitet, og vi krev førarkort for bil (klasse B)
 • Gode framstillingsevne på norsk, både skriftleg og munnleg
 • Omfattande og relevant erfaring innan dei aktuelle fagområda, kan kompensere  for manglande formell utdanning.
 • Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetning av dine papir og ei godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Vi vektlegg

 • Evne til å kunne ta initiativ og jobbe sjølvstendig
 • Praktiske og løysningorienterte tilnærmingar og vurderingar
 • Erfaring frå liknande arbeidsoppgåver og kjennskap til kontraktsarbeid
 • Ryddig, strukturert og med god skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Gode samarbeidsevne
 •  Stort engasjement, mykje ansvar og fagleg utvikling

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar.

Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr òg desse goda

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • Pensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskolar og høve til fagleg påfyll
 • Lønna blir avtalt nærare i samsvar med lønnspolitikken vår. 

Statens vegvesen skal vere prega av mangfald, og dei tilsette hos oss skal spegle befolkninga. Vi legg vekt på å leggje arbeidsforholda til rette dersom du har behov for det.

Søknad

Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.

Vi gjer oppmerksam på at på grunn av fellesferie kan tilbakemelding på søknad komme i august.

Kontaktpersoner

Eivind Stangeland.
Telefonnummer: (47) 51911416

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger