Førstelektor / førsteamanuensis

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (http://www.ntnu.no/ime) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er det ledig en stilling som førstelektor / førsteamanuensis ved Institutt for matematiske fag (http://www.ntnu.no/imf), campus Gjøvik. 

 

Informasjon om instituttet

Hovedaktiviteten ved instituttet foregår i Trondheim, men instituttet har også en faggruppe på Gjøvik. For tiden er det 35 professorer, 17 førsteamanuenser, 3 førstelektorer og 3 universitetslektorer ved instituttet; av disse er 11 kvinner. I tillegg er det 2 professor II, 4 førsteamanuensis II, 1 universitetslektor II, omtrent 20 postdoktorer og omtrent 60 ph.d.-studenter. Instituttet er organisert i fem faggrupper i Trondheim, og en faggruppe på Gjøvik (8 personer per i dag).

Faggruppen på Gjøvik har betydelige undervisningsoppgaver innenfor de treårige ingeniør- og bachelorstudiene. Dette inkluderer all grunnundervisning i matematiske fag for ingeniør- og bachelorstudenter.

 

Arbeidsoppgaver og plikter

Arbeidssted vil være på Gjøvik.

Førstelektoren / førsteamanuensen forventes å bidra innen undervisning, forskning og administrasjon.

Det forventes at førstelektoren / førsteamanuensen skal bidra til undervisningen i matematiske fag for den treårige ingeniørutdanningen ved NTNU, campus Gjøvik. Instituttet arbeider kontinuerlig med fornying av grunnundervisningen i matematiske fag, og det forventes at førstelektoren / førsteamanuensen vil delta aktivt i dette arbeidet.

De administrative oppgavene vil typisk være relatert til koordinering, planlegging, utvikling og gjennomføring av instituttets store undervisningsoppgaver.

Det forventes at førstelektoren / førsteamanuensen vil drive forskning tilknyttet instituttets forskningsområder innenfor matematikk, statistikk eller matematikkdidaktikk. Samarbeid med andre fagmiljøer på Gjøvik vil bli vurdert som positivt, for eksempel med fargelaboratoriet eller innen informasjonssikkerhet, to av fakultetets aktiviteter på Gjøvik.

Den totale arbeidsplikten fordeles på feltene undervisning, forskning og administrasjon. Det forventes at omlag 60% av stillingen vil være relatert til undervisning, omlag 20% til forskning og omlag 20% til administrasjon.

 

Kvalifikasjoner

Alle søkere må ha mastergrad i matematikk.

For tilsetting som førsteamanuensis er det et krav om doktorgrad i matematikk, statistikk eller matematikkdidaktikk. Søkeren må også dokumentere vitenskapelig arbeid gjennom internasjonale publikasjoner på høyt nivå.

For tilsetting som førstelektor er det ønskelig med fullført doktorgrad i matematikk, statistikk eller matematikkdidaktikk, og søkere med doktorgrad vil bli foretrukket. Videre kreves det kvalifikasjoner fra pedagogisk utviklingsarbeid.

Vi viser til forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger for generelle kriterier for stillingen: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129.

Søkeren bes indikere hvilken stillingskategori det søkes på.

Det vil bli lagt vekt på erfaring med både undervisning og forskning. Erfaringer med og interesse for fornyingsarbeid innen grunnutdanning i matematikk for teknologistudenter vil bli vurdert som svært positivt. Det vil bli lagt vekt både på søkernes pedagogiske evner og formelle kompetanse, og på samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Søkeren må beherske norsk eller et skandinavisk språk. Søkeren bør også ha god kjennskap til den norske universitets- og høyskolesektoren.

 

Krav til søknaden

  • CV med informasjon om oppnådde kvalifikasjoner og fullstendig publikasjonsliste med opplysninger om hvor arbeidene er offentliggjort
  • Attester og vitnemål
  • Informasjon om undervisningserfaring og annen pedagogisk virksomhet, inkludert utvikling av studieprogram, pensum, erfaring som foreleser, og utvikling av læringsmetoder og læringsmiljø
  • Vitenskapelige arbeider - trykte eller utrykte - som søkeren ønsker at det tas hensyn til ved bedømmelsen (inntil 10 arbeider). Fellesarbeider vil også bli bedømt
  • Informasjon om formidlingsaktivitet
  • Annen informasjon som søkeren finner relevant

Søknaden, vedlagt CV, bekreftede kopier av vitnemål og attester osv. sendes elektronisk via denne siden. Merk søknaden: IE 019-2018.

Søknaden vil bli bedømt av en sakkyndig komite. De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

 

Formelle bestemmelser

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn.

Den som blir tilsatt må rette seg etter de vedtak om endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtak vedrørende universitetets virksomhet kan medføre.

Den som tilsettes uten å ha formell universitetspedagogisk kompetanse, og ikke kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, må innen to år etter tilsetting gjennomføre et godkjent kurs i universitetspedagogikk. NTNU tilrettelegger for dette og tilbyr slike kurs.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU er en IA-bedrift.

NTNU oppfordrer særskilt kvinner til å søke.

Førstelektor / førsteamanuensis følger kode 1198 / 1011 med en minstelønn tilsvarende kr 485 700 per år. Fra dette beløpet trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Einar M. Rønquist
Instituttleder
E-postadresse: einar.ronquist@ntnu.no
Telefonnummer: (+47) 73 59 35 47

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - knowledge for a better world

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life.

NTNU Nanolab is a 700 m2 cleanroom facility opened in 2009 and is a major part of NTNU´s strategic initiative for Nanoscience, Nanotechnology and Functional Materials - NTNU Nano. Since then NTNU NanoLab have developed and currently supports the research of more than 70 faculty at NTNU, 250 annual users with 25.000 user hours, of which 10% stem from industry. The NTNU NanoLab staff includes the director, eight service and process engineers and a head of laboratory. The Faculty of Natural Sciences is the host faculty for the NTNU Nanolab.