Førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i elektro/ automasjon

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi er det ledig fast stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i automasjon/elektro. Stillingen er tilknyttet Institutt for automasjon og prosessteknologi i Tromsø, og vil inngå i fagteamet for automasjon, som også er sterkt involvert i ingeniørstudiet i droneteknologi.

Institutt for automasjon og prosessteknologi er et lite institutt i Tromsø, som er organisert under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi. Aktivitetene ved instituttet foregår i nytt teknologi­bygg lokalisert til Campus Tromsø.

Instituttet har 22 tilsatte og ca. 250 studenter fordelt på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr ingeniør­- og masterutdanning innen automasjon, samt ingeniørutdanninger i droneteknologi, prosess- og gassteknologi og VVS.  I tillegg tilbys forkurs for ingeniør og opptak via Y-vei og 3-semesterordning.

Stillingens forsknings-/arbeidsområde

Stillingen er primært tillagt undervisnings- og forskningsoppgaver innenfor studieretningene automasjon og droneteknologi. Den som tilsettes bør ha relevante forskningsinteresser fremover i tid, og tanker om hvordan eget fagområde kan bidra inn i forskningsgrupper ved instituttet spesielt, og fakultetet generelt.

I stillingen inngår også veiledning av studenter, eksamensarbeid og administrasjon.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker primært etter en person som skal undervise i våre elektrorelaterte fagemner, men ikke begrenset til det. Emnene innen elektro er innføringsemner på Bachelornivå. En elektrorelatert fagdisiplin vil være en fordel, men også andre teknologiske fagbakgrunner kan være aktuelle. Kvalifikasjonskravet er derfor doktorgrad eller master innen en relevant teknologisk fagdisiplin.

Den som tilsettes må kunne dokumentere faglige kvalifikasjoner innen et eller flere av fagområdene:

 • Elektro (herunder emner som elektrisitetslære, elektriske maskiner og skjemateknikk)
 • Instrumenteringsteknikk/måleteknikk/prosess-automasjon
 • Industriell IT/GUI-applikasjonsutvikling

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Kriterier for ansettelse i stilling som førstelektor:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil tillegges stor vekt.

Kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole,
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Personlig egnethet tillegges vekt.

Det er en forutsetning at den som tilsettes kan undervise på norsk, svensk eller dansk.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse

Søkere må ha opparbeidet grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse:

Søkere som har fullført utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk kompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler, tilsvarende minimum 200 timer, skal legge ved kurs-/eksamensbevis og studieplan.

Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Det kreves praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger kurs, og seminar. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse. De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte

Kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Førstelektor lønnes etter statens regulativ kode 1198. Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag.

Som et utgangspunkt vil førsteamanuenser bruke inntil 50 % av tida til FoU-arbeid og 50 % til undervisning / førstelektorer inntil 30 % av arbeidstiden til FoU-arbeid og 70 % til undervisning/ universitetslektorer inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

For nærmere informasjon vises til Retningslinjer for fordeling av arbeidstid for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger.

Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeidet innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og attester
 • dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse
 • liste over arbeider og beskrivelse av disse
 • listen over arbeider skal ha følgende opplysninger:
 • forfatter(e), arbeidets tittel
 • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
 • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • Vitenskapelige arbeider: Arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen. 

I tillegg skal søkeren gi en beskrivelse av sin vitenskapelige produksjon der hun/han peker på hvilke arbeider som er mest betydningsfulle i forhold til den utlyste stillingen, og derfor bør ligge sentralt i bedømmelsen. Videre beskrives de øvrige arbeider kortfattet for å vise bredden i produksjonen. Beskrivelsene skal følge som vedlegg til søknaden.

Alle dokumenter som skal bedømmes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieleder Dag Håkon Hanssen, tlf. 776 60370, epost: dag.hanssen@uit.no eller instituttleder Tor Schive, tlf. 776 60358, epost: tor.schive@uit.no

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Hvem er UiT Norges Arktiske Universitet?

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi består av fem institutt, der primære oppgaver er forskning, undervisning, formidling og innovasjon innenfor ingeniørvitenskap og teknologi. Vi har et bredt forskningssamarbeid med en rekke forskningsmiljøer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Visjonen er å være et nasjonalt ingeniørvitenskapelig og teknologisk fyrtårn i UiT – Norges Arktiske Universitet.