Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen bygg og anlegg, Campus Førde

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er knyttet til Institutt for byggfag ved Fakultet for ingeniør og naturvitskap, studiested Førde.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har om lag 270 ansatte og om lag 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkerutdanning tilbyr ettårig fagskoleutdanning. Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor,inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Institutt for byggfag

Instituttet har 32 heltidsansatte i 100% stilling. De fordeler seg med 2 professorer, 7 førsteamanuenser, 17 høgskolelektorer, 1 stipendiat,3 ingeniører og to 20 % stillinger. Instituttet har et bachelorprogram for bygg-ingeniører i Bergen, bachelorprogram for Bygg og anleggsingeniører i Førde og et bachelorprogram i Landmåling og eiendomsdesign i Bergen.

Instituttet har også et masterprogram i Areal og Eiedom og vi leverer også kurs til andre masterprogram ved HVL. På instituttet har man ca. 600 studenter. Vi har laboratorier med moderne instrumentpark, en bred forskningsaktivitet og et nært samarbeid med næringslivet.

Stillingen er knyttet til Institutt for Byggfag, Bygg og Anleggsutdanningen på campus Førde. Stillingen vil være knyttet til undervisning, veiledning i emner som ligger i utdanningen. I Førde er det ansatt en avdelingsingeniør knyttet til utdanningen.                                                

Ansvars- og arbeidsoppgaver: 

 • Undervisning i konstruksjonsfag og infrastrukturfag
 • Veiledning av oppgaver gjennom studiet og på bacheloroppgaver
 • Koordinering og videreutvikling av studiet
 • Forskning og utviklingsarbeid med relevans til fagområdene for utdanningen                                                                

Kvalifikasjoner:

Søkere må ha minst sivilingeniør eller masterutdanning i Bygg- og anleggsfag.

For tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor kreves det doktorgrad eller tilsvarende innenfor konstruksjons/infrastrukturfag. Søkerne vil bli vurdert i tråd med nasjoanle retningslinjer. Det blir lagt vekt på både faglige og pedagogiske kvalifikasjoner, særlig undervisningserfaring fra høyere utdanning.                                                                   

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Sterkt faglig engasjement, innovativ
 • Ønske og evne til å utvikle fagfeltet videre                                          

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Evne til samarbeid vil være svært viktig i stillingen
 • Like å omgås og ha utstrakt kontakt med studenter                                                                             
 • Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere: 
 • Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere kan det bli aktuelt å tilsette i 20% midlertidig stilling.  

Høgskolepedagogikk/ veiledning:

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

Språkkunnskaper:

Undervisningsspråket er norsk. Søkere må beherske norsk (bokmål og nynorsk) eller et annet skandinavisk språk. Søker må i tillegg beherske engelsk som undervisningsspråk ettersom enkelte emner vil kunne bli tilrettelagt for utvekslingsstudenter. 

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Vi tilbyr:

Stillingen er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskoder 1011/1198/1008. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving - og utvikling
 • Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
 • Muligheter for trening i arbeidstida
 • Muligheter for dekning av flyttekostnader jfr. Særavtale om dekning av flyttekostnader

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.      

Kontaktpersoner

Arve Leiknes
Instituttleder
Telefonnummer: 55 58 76 53

Hvem er Høgskulen på Vestlandet?

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr ulike årsstudium og bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger.

HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.