Førsteamanuensis eller universitetslektor i konstruksjonslære

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Institutt for arkitektur og teknologi ved Fakultet for arkitektur og design søker en bygningsingeniør med god kjennskap til bygningsprosjektering med vekt på konstruksjoner og materialer, med relevant erfaring som RIB (Rådgivende Ingeniør Byggeteknikk) og med spesiell interesse for samarbeid med arkitekter.

Stillingen er knyttet til undervisning i konstruksjonsteknikk og bygningsprosjektering for arkitekturstudenter, videreutvikling av pågående undervisningssamarbeid med Institutt for konstruksjonsteknikk og til forskning innen tilhørende fagfelt.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

Temaene for stillingens undervisning spenner fra grunnleggende statikk / fasthetslære / konstruksjonsmekanikk, via formgiving og dimensjonering av bygningskonstruksjoner i ulike materialer og til veiledning av arkitektstudenter i deres prosjekteringsarbeider på alle nivåer fra første studieår til masteroppgave / diplomprosjekt. Stillingen vil dessuten ha som oppgave å bidra til videreutvikling av det pågående undervisningssamarbeidet mellom Fakultet for arkitektur og design og Institutt for konstruksjonsteknikk ved Fakultet for ingeniørvitenskap, inkludert Minor-programmet i arkitektur for ingeniørstudenter. For kandidater med PhD / forskningskompetanse vil arbeidet inkludere også veiledning av PhD-kandidater. Stillingens mulige forskningsoppgaver innbefatter bygningskonstruksjoner av alle typer og i alle materialer, gjerne som utviklings-/ innovasjons-prosjekter i samarbeid med næringsliv / industri og fagmiljøet NTNU-CSDG.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen forutsetter sivilingeniør-/ masterutdanning eller tilsvarende innen konstruksjonsteknikk / byggeteknikk. Dokumentert kompetanse må utgjøre et solid grunnlag for å undervise emnet AAR4405 Konstruksjonslære eller tilsvarende.

Stillingen forutsetter erfaring som RIB (Rådgivende Ingeniør Byggeteknikk). Søkere oppfordres til å beskrive utvalgte byggeprosjekter og å presisere sine egne bidrag i disse prosjektene. (se også «om søknaden»).

Stillingen forutsetter interesse for arkitektur og kjennskap til arkitektur og arkitekturprosjektering gjennom egen utdanning og/eller praksis.

Stillingen krever relevant kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå jfr. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom du ved ansettelse ikke kan dokumentere slik kompetanse, vil du pålegges å gjennomføre kurs i universitetspedagogikk innen to år etter ansettelse. NTNU tilbyr kvalifiserende kurs.

En vesentlig del av stillingens undervisning vil være i arkitektstudiets første tre studieår som foregår på norsk. Å beherske et skandinavisk språk godt både muntlig og skriftlig er derfor et krav.

Om førsteamanuensis spesielt:

 • Du må kvalifisere for stilling som førsteamanuensis isom bygningsingeniør med fagretning konstruksjon / byggeteknikk i henhold til krav gjengitt i § 1-4 forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Din doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelige arbeider må være innen konstruksjonsteknikk / byggeteknikk / arkitektur.
 • For søkere med tydelig og dokumentert selvstendig bidrag til prosjektering av bygninger på arkitekturfaglig eller konstruksjonsteknisk høyt nivå, kan prosjekteringserfaringen kvalifisere til førsteamanuensis også uten doktorgrad, dette tilsvarende som ved vurdering av arkitekters prosjekteringspraksis.

Om universitetslektor spesielt:

 • Ansettelse som universitetslektor forutsetter ikke doktorgrad eller tilsvarende. Dersom beste søker vurderes å være en søker uten kompetanse som førsteamanuensis, kan vedkommende ansattes som universitetslektor. Du må kvalifisere for stilling som universitetslektor innenfor fagområdet konstruksjonslære i henhold til krav gjengitt i §1-6 i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
 • For ansettelse som universitetslektor vil betingelser vedrørende blant annet omfang og innhold av undervisning versus forskning og plan for kvalifisering til førsteamanuensis bli diskutert ved intervju og nærmere avtalt utfra kompetanse og interesser.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra samarbeid med arkitekter i bygningsprosjektering vil bli tillagt stor vekt.
 • Prosjekteringserfaring med kjennskap til standarder, forskrifter og praksis relevant for bygging i nordiske forhold vil bli tillagt stor vekt.
 • Masteroppgave eller annen faglig spesialisering med spesiell relevans for stillingen vil bli tillagt stor vekt
 • Relevant erfaring med forsknings- / utviklings-/ innovasjonsprosjekter vil bli tillagt vekt.
 • Relevant undervisningserfaring vil bli tillagt vekt.

For søkere uten doktorgrad vil interesse for å ta doktorgrad bli tillagt vekt. Det kan gjøres intensjonsavtale om doktorgradsarbeid som del av stillingens arbeid. Søkere med interesse for doktorgrad bes kort beskrive ønsket tema for doktorgradsprosjekt.

Både yngre og erfarne ingeniører kan være meget gode kandidater til stillingen. I alle tilfeller vil interesse og planer for kontakt med prosjekteringspraksis relevant for stillingen bli tillagt vekt. Dette kan være i form av planlagt FOU-arbeid som del stillingen, eller som freelance- eller deltidsansettelse i RIB-virksomhet i kombinasjon med stillingen på NTNU.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som førsteamanuensis vil brutto årslønn normalt være fra kr 597 000 – kr 768 500 avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. I stillingen som universitetslektor vil brutto årslønn normalt være fra kr 490 600 – kr 694 400 avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes lovfestet 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet. 

Før spesielt relevante søkere som ønsker å kombinere stillingen med praksis som RIB (Rådgivende ingeniør byggeteknikk), kan det være aktuelt å diskutere både stillingsandel (typisk 50% stilling) og tidsfordeling mellom undervisning og forskning.

Dersom ikke annet er avtalt spesielt slik som nevnt i forrige punkt, er det en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Søkeprosessen

Du finner mer informasjon om NTNU som arbeidsplass og søkeprosessen her.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert kun ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine kvalifikasjoner oppfyller kriteriene beskrevet over. Dersom du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden og dermed kan bli tatt hensyn til ved vurdering av omfang og kvalitet på ditt tidligere arbeid.

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev som kort redegjør for bakgrunn og motivasjon
 • CV, attester og vitnemål
 • Navn og kontaktinformasjon for tre referanser. Relevante referanser fra prosjekteringssamarbeid med arkitekter vil bli tillagt stor vekt.
 • Plan for forsknings- / utviklingsarbeid

Søknaden bør inneholde:

 • En liste over dine arbeider / prosjekter, fortrinnsvis med opplysning om hvor de er publisert / presentert / offentliggjort.
 • Kopi av utvalgte vitenskapelige arbeider som du ønsker det skal tas hensyn til ved bedømmelsen, inntil 5 arbeider.
 • Beskrivelse av andre arbeider, publikasjoner eller prosjekter, totalt inntil 10 arbeider. For arkitektur-/ bygningsprosjekter, inkluder gjerne relevante illustrasjoner. For FoU-prosjekter eller liknende, oppgi gjerne finansieringskilde, varighet og prosjektstørrelse.
 • Søkere med interesse for doktorgrad bes vedlegge kort beskrivelse av ønsket doktorgradstema. (maksimalt en A4 side)
 • Redegjørelse for pedagogiske kvalifikasjoner ("Dokumentasjon av søkers pedagogiske kvalifikasjoner ved ansettelse i vitenskapelig stilling ved NTNU") 

Det vil bli tatt hensyn til fellesarbeider. Vedrørende alle typer fellesarbeider, husk å presisere ditt eget bidrag.

Ved vurdering av ulike kvalifikasjoner opp mot hverandre vil RIB-kompetanse og interesse for, og kompetanse i, arkitektur bli tillagt større vekt enn førsteamanuensiskompetanse/doktorgrad i seg selv.

Ved vurdering av søkere vektlegger vi personlig egnethet, herunder samarbeidsevner, motivasjon for stillingen og pedagogiske evner og kvalifikasjoner. Vår vurdering vil inkludere evaluering av dokumentert pedagogisk materiale, innhold og fremstillingsformer i vitenskapelige arbeider, erfaring fra undervisning, doktorgrads- og mastergradsveiledning samt pedagogisk bakgrunn av annen art. Både kvalitet og omfang vil bli vurdert. 

NTNU forplikter seg til å følge evalueringskriterier for forskningskvalitet i henhold til The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA. Dette innebærer at vi legger spesielt vekt på kvaliteten og den faglige bredden dine vitenskapelige arbeider dokumenterer. Vi tar også hensyn til forskningsledelse og deltakelse i forskningsprosjekter. Vi legger størst vekt på dine vitenskapelige arbeider fra de siste fem år.

Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveundervisning og intervju. 

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.  

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.    

Dersom du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med Bendik Manum, e-post bendik.manum@ntnu.no. Dersom du har spørsmål om ansettelsesprosessen, kan du ta kontakt med HR-rådgiver Natalia Swahn, natalia.swahn@ntnu.no.

Søknaden og alle vedlegg sendes elektronisk via jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju, må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Søknadsfrist: 23.01.2022

Kontaktpersoner

Bendik Manum
E-postadresse: bendik.manum@ntnu.no
Natalia Swahn
HR-rådgiver
E-postadresse: natalia.swahn@ntnu.no

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

NTNU er et internasjonalt orientert universitet med hovedsete i Trondheim og campuser i Gjøvik og Ålesund.

NTNU har teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, en rekke profesjonsutdanninger og en stor faglig bredde som også inkluderer humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstfag og kunstnerisk virksomhet.