Felt og laboratoriemedarbeider

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger, drift av riksvegferjesamband samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Laboratorium midt er en av fire seksjoner i en landsdekkende avdeling for Laboratorier og grunnboring i Divisjon Drift og Vedlikehold. Avdelingen har ca. 85 stillinger på landsbasis, og seksjonen i midt skal ha 18 medarbeidere.

I tillegg til grunnundersøkelser, stikkprøvekontroll og kvalitetsoppfølging av byggekontrakter, jobber Laboratorium midt også med store og små FoU-prosjekter som skal bidra til at norsk veibygging, drift og vedlikehold utvikler seg i riktig retning.

Laboratoriets virksomhet omfatter testing av asfalt, bituminøse bindemidler, steinmaterialer, betong og grunnprøver, samt støvmålinger. I felt utføres grunnboring, prøvetaking, feltundersøkelser og tilstandsmålinger på veg (med fallodd og georadar).

Vi søker nå en fleksibel medarbeider som både kan kjøre bæreevne- og georadarmålinger på veg, utføre laboratorieundersøkelser og feltundersøkelser, alt etter behov.

Kontorsted for stillingen er ved Sentrallaboratoriet Trondheim, Vestre Rosten 78, 7075 Tiller.

Arbeidsoppgaver

Det er flere ved laboratoriet som deler på arbeidsoppgavene, men vi ser nå spesielt etter en medarbeider som kan:

 • utføre bæreevnemålinger på veg med bil og falloddhenger
 • utføre målinger med georadar montert på bil
 • foreta utboring av asfaltkjerner og laboratorieanalyser av tilslagsmaterialer
 • utføre, registrere, tolke og rapportere lab- og feltundersøkelser
 • vedlikeholde, kalibrere og kontrollere utstyr
 • bidra i de generelle driftsoppgavene ved laboratorie- og feltvirksomheten i seksjonen

Det må påregnes en del reising og kvelds- og nattarbeid i den travleste sesongen.

Statens vegvesen er i endring og vi forventer at du har en fleksibel og løsningsorientert holdning til endringer både i arbeidsoppgaver og ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

Det er en fordel om du har relevant høgskoleutdanning og erfaring med arbeid på trafikkert veg.

Vi kan se bort fra dette kravet hvis du har sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene, og/eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Stillingen setter krav til mobilitet og det kreves førerkort kl. B. Det vil være en fordel med førerkort kl. BE og C.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt og vi ønsker at du:

 • er glad i å kjøre bil
 • har tålmodighet med rutinepregede oppgaver
 • lett tilegner deg nye tekniske oppgaver inkludert bruk av dataverktøy
 • har riktige og gode holdninger til HMS i arbeidet
 • er fleksibel, nøyaktig, kvalitetsbevisst og selvstendig
 • takler skiftende arbeidsoppgaver og hektiske arbeidshverdager i perioder
 • er fleksibel i forhold til tjenestereiser
 • har godt språk (norsk og engelsk) - både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk

Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsjef Wenche Hovin på tlf. 41562157 eller på mail wenche.hovin@vegvesen.no

Kontaktpersoner

Wenche Hovin
Seksjonssjef
Telefonnummer: 415 62 157

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger