Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling ressurs og areal jordvern og arealplanlegging

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 28. februar, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I Seksjon arealbruksutvikling i Avdeling ressurs og areal har vi en ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver. Vi søker en engasjert og dyktig person som liker faglige utfordringer.

Landbruksdirektoratet, Seksjon arealbruksutvikling, har oppgaver innenfor landbrukets areal- og eiendomspolitikk på nasjonalt nivå, der blant annet jordvern står sentralt. Dette omfatter tiltak for å ivareta landbrukets interesser i planer etter plan- og bygningslov og naturmangfoldlov.

Seksjonen bidrar til å ivareta landbrukets arealinteresser i arealplanlegging og konsekvensutredninger, og er høringsinstans i forbindelse med verneplaner etter naturmangfold- og kulturminneloven. Seksjonen arbeider med utvikling av virkemidlene på hele dette området. Seksjonen deltar i arbeid med å rapportere, evaluere og overvåke jord- og kulturlandskapsressursene, og bidrar til at de nasjonale mål på områdene jordvern og kulturlandskap oppnås. Arbeidsområdet omfatter også faglig veiledning og nært samarbeid med forvaltningen hos fylkesmannen og i kommunene, samt drifting av seksjonens arealrelaterte fagnettverk. I tillegg omfatter arbeidet et nært samarbeid med ulike eksterne virksomheter innen forvaltning, forskning og utredning som arbeider med areal- og miljøspørsmål.

Landbruksdirektoratet, Seksjon arealbruksutvikling, er videre nasjonal fagmyndighet for juridiske virkemidler som omfatter landbrukseiendommer. Seksjonen behandler saker etter flere lovverk, der konsesjonsloven, jordloven og odelsloven er mest sentrale. Seksjonen koordinerer også styringsdialogen med fylkesmannen. 

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av veiledningsmateriell til bruk i kommunenes planlegging etter plan- og bygningslov
 • Utadrettet virksomhet med veiledning, rådgivning og foredrag
 • Kontakt, veiledning, rådgivning og samarbeid med annen offentlig forvaltning (departement, direktorat, fylkesmenn, kommuner) for ivaretakelse av landbruksinteressene i arealplanlegging
 • Utredningsoppdrag på fagfeltet jordvern
 • Delta på befaringer og gi faglige råd til Landbruks- og matdepartementet i innsigelsessaker etter plan- og bygningslov

Avhengig av søkerens kvalifikasjoner, vil det også kunne bli aktuelt med arbeidsoppgaver knyttet til oppfølging av naturmangfoldloven, miljøtiltak i landbruket, samt oppgaver innen området landbruk og klima. 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant masterutdanning på universitet eller høyskole
 • Erfaring fra samfunnsplanlegging, gjerne arbeid med landbruks- og/eller miljø-/klimainteresser i planprosesser
 • Kunnskap om offentlig forvaltning
 • Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Erfaring med utredningsarbeid vil være en fordel
 • Kunnskap om naturmangfoldlov og klimaspørsmål/landbruk vil være en fordel
 • Erfaring med utadrettet virksomhet vil være en fordel 

Personlige egenskaper:

 • Du har svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du er strukturert og analytisk.
 • Du er initiativrik, engasjert, fleksibel og har stor gjennomføringsevne.
 • Du vil representere Landbruksdirektoratet på en god måte i eksterne fora.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver på et område i utvikling
 • Faglig utvikling gjennom teamarbeid i et miljø preget av høy kompetanse og mye utadrettet virksomhet
 • Sentral beliggenhet i Oslo
 • God kantineordning med økologisk profil
 • Bedriftsidrettslag og gode ordninger for trening
 • Familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid)
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir mulighet for boliglån
 • Fast stilling som rådgiver i lønnsspenn fra kr. 454 700,- til kr. 609 700,- eller som seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. 512 700,- til kr. 684 600,-. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

 

Generelle opplysninger

Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert.

Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vi ønsker derfor at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

Landbruksdirektoratet er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. 

 

Søknadsfrist: 28.02.2017

Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på epost: kundeservice@jobbnorge.no eller ring på telefon: 75 54 22 20.

 

Kontaktpersoner

Aud-Ingrid Krefting
Seksjonssjef
Geir Grønningsæter
Direktør

Hvem er Landbruksdirektoratet?

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Vårt samfunnsoppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler rettet mot jordbruk, reindrift, skogbruk, matindustri og handel. Vi er støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet, og sekretariat for en rekke styrer, råd og utvalg. Dette betyr at vi må ha god kunnskap om de landbruksbaserte verdikjedene, utviklingstrekk i ressursgrunnlaget og handelspolitiske avtaler.

Vi har et felles verdigrunnlag med kjerneverdiene pålitelig, åpen og engasjert. Verdiene legger føringer for hvordan vi arbeider, og vår samhandling både mellom kollegaer og med samarbeidspartnere. Vi er ca. 220 ansatte. Våre avdelinger er plassert i Alta og Oslo, og med kontorer i Karasjok, Kautokeino og Målselv. For mer informasjon, se www.landbruksdirektoratet.no.