Fagleg rådgjevar - ITS - Intelligente transportsystem

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Intelligente transportsystemer og tjenester er et område som er i rivende utvikling. Statens vegvesen har som mål å utvikle et trafikksystem der trafikksikkerhet, miljø, fremkommelighet og tilgjengelighet er i fokus. ITS et viktig verktøy for å oppnå videre forbedringer på disse områdene. 

På Ferje- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen region vest har vi ledig stilling som Fagleg rådgjevar for fagområda ITS (intelligente transportsystemer). Veg- og transportavdelinga ved ferje- og forvaltningsseksjonen har det regionale ansvaret for trafikkteknikk og ITS. Seksjonen har 14 medarbeidarar og skal mellom anna vere det regionale bindeleddet mellom vegdirektoratet og regionen for dette fagområdet.

 • Kontorstad: Bergen, Leikanger eller  Stavanger.
 • Sentrale arbeidsoppgåver som høyrer til stillinga
 • Bidra til faglig utvikling innen ITS på seksjonen og i regionen. Dette gjelder bl.a på områder som trafikkstyring, trafikantinformasjon, tunneler, bruer og på veg
 • Bidra fagleg i samband med regionale fellesmøte for alle som arbeider med fagområdet ITS
 • Bidra med informasjon slik at ITS blir etablert tidlig i prosjekter der det er hensiktsmessig
 • Deltaking i ulike faggrupper og prosjekt for ITS.
 • Utarbeide og revidere maler og retningslinjer for ITS-løsninger.

Kvalifikasjonskrav

Det vert kravd min. 3-årig utdanning frå universitet eller høgskule. For søkjarar med sterk og allsidig praksis frå dei aktuelle fagområda, og gode personlege føresetnader for stillinga, kan kravet til utdanning fråvikast.

For å løyse oppgåvene må du ha god systemforståelse, erfaring frå arbeid med teknologi- og systemutvikling, og særskilt erfaring frå arbeid innan ITS.

Stillinga krev

 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel, initiativrik og løysingsorientert organisering av eige arbeid
 • Evne til å vere ein pådrivar og ein gjennomførar
 • Evne til å bidra i nettverk
 • Evne til å ta ansvar og å arbeide sjølvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner skriftleg og munnleg på norsk og engelsk
 • Serviceinnstilling

Dersom du har tatt heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert oversetning av dine papir og ei godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).

Stort engasjement, mykje ansvar og fagleg utvikling

Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ønskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar. Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr òg desse goda

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • Pensjonsordning og høve til å få lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskolar og høve til fagleg påfyll
 • Lønna blir avtalt nærare i samsvar med lønnspolitikken vår.

Søknad

Statens vegvesen skal vere prega av mangfald, og dei tilsette hos oss skal spegle befolkninga. Vi legg vekt på å leggje arbeidsforholda til  rette dersom du har behov for det.

Vi gjer merksam på at søkjarlista kan verte offentleggjord, sjølv om du har bedt om unntak frå denne. Du vil i så fall verte varsla.

Kontaktpersoner

Hjalmar Olseth
seksjonsleiar
Telefonnummer: 908 45 139

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger