Fagleder for arealplanlegging

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sør-Varanger kommune har ledig fast stilling som fagleder for arealplanlegging ved plan- og utviklingsavdelingen. Ved eventuelt internt opprykk som fagleder, søker vi alternativt en arealplanlegger. Avdelingen har høy kompetanse på kommunal planlegging. Som fagleder hos oss er du faglig oppdatert og i forkant når det gjelder utviklingen i samfunnet. Du har et ektefølt engasjement for planlegging og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling. Du vil være fagleder for tre arealplanleggere. Vi jobber for tiden med kommunedelplan for Kirkenes sentrum (byplan) og for ødemarkområdene, kystsoneplan, reguleringsplaner for boligområder og næringsarealer. Er du med på laget?

Hovedarbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven er å være faglig ansvarlig for arealplansaker etter plan- og bygningsloven. Øvrige oppgaver er saksbehandling, initiere, utføre og delta i kommunalt arealplanarbeid samt veilede innenfor fagområdet. Som fagleder har du ikke personalansvar.

Dersom det vil være et internt opprykk som fagleder, søker vi alternativt en arealplanlegger. Arealplanleggeren vil ha som hovedarbeidsoppgave å utarbeide kommunale arealplaner og saksbehandle private reguleringsplanforslag. Øvrige oppgaver er saksbehandling etter plan- og bygningsloven, veiledning samt delta i kommunalt arealplanarbeid. 

Kvalifikasjonskrav:

Vi søker etter deg med relevant utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen arealplanlegging. Søkere med annen relevant utdanning er også av interesse. Relevant kompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet. Det stilles krav til meget gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig. Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning. Til stillingen som fagleder er det i tillegg et krav med erfaring med arealplanlegging og være faglig oppdatert. 

Personlig egnethet:

Vi vektlegger gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt evne til å arbeide systematisk og selvstendig. I stillingen som fagleder må du kunne lede ditt team samt være serviceinnstilt og løsningsorientert.

Vi tilbyr:

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2%. Flyttegodtgjørelse etter avtale. 

Om plan- og utviklingsavdelingen:

Avdelingen arbeider med samfunns- og næringsutvikling og dekker fagområder som samfunns- og arealplanlegging, byggesak, geodata og oppmåling, bolig- og næringstomter, naturforvaltning og friluftsliv, landbruk og folkehelsearbeid. Avdelingen er en sentral støttespiller i kommunens utviklingsarbeid og for de som vil bygge og bo i Sør-Varanger.

Kommunen vil utvikle seg mot Kommune 3.0, Samskapingskommune, hvor dialog og samskaping gjennom medvirkning, innbyggerinvolvering og medborgerdialog beskriver hvordan vi kan jobbe sammen om å løse framtidens utfordringer.

Jobbe og bo i Sør-Varanger: 

Sør-Varanger kommune ligger i Øst-Finnmark med grense til Finland og Russland. Ved å bo og jobbe i Sør-Varanger får du en rekke økonomiske fordeler, som nedskriving av studiegjeld, lavere fellesskatt og lavere strømutgifter. For mer informasjon, se www.sprenggrenser.no

Søknad sendes: 

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret telefon +47 789 77 600. 

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjo i søknadsprosessen.  

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver ska få kjennskap til at man søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Kontaktpersoner

Frans Ove Eriksen
Telefonnummer: +47 789 77 481

Hvem er Sør-Varanger kommune?

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.

Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.