Fagingeniør bygg til Ørland

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 02. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg søker etter ein dyktig fagingeniør innan fagfeltet bygg til vår lokasjon på Ørland.

Fag og prosjekt er ei overordna avdeling og har ansvaret for ivaretaking av eigarrelaterte forpliktingar og forvaltningsoppgåver. Avdelinga har ansvar for verdibevarande prosessar, gjennomføring av regionen sin vedlikehaldsplan og ta hand om eigedomsforvaltning sine krav og interesser i investeringsprosjekter.

Fagavdelinga på Ørland består av i alt 2 fagingeniørar og vi har ledig ei stilling som fagingeniør bygg.

Stillinga er lokalisert på Ørland, og rapporterer til leiar fagingeniørar i region Midt-Norge.

Arbeidsoppgåver

 • Ansvar for teknisk kvalitetssikring av prosjekter og tilstandsanalyser av bygg-/anlegg
 • Identifisering og behovsbeskriving av vedlikehaldstiltak
 • Bistå med å utvikla planverk for gjennomføring av prosjekter
 • Utarbeiding av kostnadsoverslag og tilbud på tenester og tiltak
 • Vere en fagleg rådgivar i bygningstekniske spørsmål
 • Ta hand om og utvikle internkontroll i prosjekter og for utvikling og drift av eigen og leigd inn bygningsmasse
 • Oppfølging av byggrelaterte prosjekter i regi av andre avdelingar eller leverandørar innan regionen
 • Vere regionen sin representant i byggemøter
 • Inneha og ta hand om kompetanse i forhold til lover og forskrifter knytt til bygg og anlegg                

Kvalifikasjonar

 • Relevant bachelor, alternativt teknisk fagskule med fordjupning/tilleggsutdanning eller relevant praksis
 • Du har noken års erfaring frå forvaltning, drift og vedlikehald av eigedom, bygg og anlegg
 • Førarkort kl. B
 • Kandidaten må kunne bli tryggingsklarert til nivå Hemmeleg/NATO Secret 
 • Personlege eigenskapar
 • Du er strukturert og sjølvstendig 
 • Du tek initiativ og er handlingsorientert 
 • Du har gode analytiske- og problemløsningsevna
 • Du er omgjengeleg og kommuniserar godt munleg og skriftleg

Vi tilbyr

 • Løn som overingeniør/senioringeniør (1087/1181). Ltr. 66-71 fra kr. 594.400,- til kr. 655.400,-. Endeleg lønnsplassering vil bli gjort etter ei vurdering av kvalifikasjonar.
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgåver
 • Gode faglige utviklingsmoglegheiter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse  med gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Bedriftshelseteneste

Kontaktpersoner

Hein Åge Aspvik Olsen
Leder Fagingeniørar region Midt-Norge
Mobil: 922 25 863

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger