Fagingeniør brann i region Hålogaland

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg region Hålogaland søker etter en dyktig fagingeniør innen fagfeltet brann.

Region har ansvaret for et lønnsomt utleieresultat i regionen, herunder ivaretagelse av eierrelaterte husleieforpliktelser og forvaltningsoppgaver.

Plantjenester har ansvar for verdibevarende prosesser, gjennomføring av regionens vedlikeholdsplan og ivaretagelse av utleies krav og interesser i.f.m. investeringsprosjekter.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Forsvarsbygg er underlagt Offentlighetslovens bestemmelser – jfr spesielt Offentlighetslovens § 25.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no og på våre karrieresider www.forsvarsbygg.no/jobb.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ivaretakelse av regionens oppgaver iht offentlige krav til brannvern samt Forsvarsbyggs egne bestemmelser, slik at liv, helse, miljø og materielle verdier sikres
 • Brannvernleder iht gitt instruks
 • Sørge for kontakt mot offentlig tilsyn på brannvern mht regionens særskilte brannobjekter
 • Være en av regionens ressurspersoner innen fagområdet
 • I samråd med leder fagingeniør, påse at alle utleieobjekter tilfredsstiller kundens branntekniske behov og krav ifm utleie av EBA
 • Følge opp leietakere og kundekontakter og ivareta det ansvar de pålegges ifm organisatorisk brannvern
 • Samarbeide med kommunale brannsjefer mht tilsyn samt saksbehandling av tilsynsrapporter
 • Samarbeide med leietakers brannvernkontakter innen regionen
 • Ajourhold av branndokumentasjon
 • Avviksbehandling, iverksetting og oppfølging av branntekniske tiltak
 • Saksbehandling av bygningstekniske endringer mht brannsikkerhet
 • Faglige innspill til drifts-/vedlikeholdsplaner og planer for forebyggende vedlikehold
 • Planlegge og gjennomføre opplæring innenfor forebyggende brannvern
 • Revisjon av IK prosedyrer, husbranninstrukser m.m.
 • Tilstandsanalyser
 • Faglig rådgivning og saksbehandling

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant bachelor, alternativt teknisk fagskole med fordypning/tilleggsutdanning innen brannfaget og relevant praksis.
 • Det er ønskelig med erfaring fra forvaltning, drift og vedlikehold av EBA
 • Førerkort kl B
 • Det kreves sikkerhetsklarering for Hemmelig

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert
 • Initiativ til egen læring
 • Analyse- og problemløsningsevner
 • Handlingsorientert
 • Kundeorientert
 • Selvstendig

 

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør (1087)/ingeniør (1084/1085) fra kr. 537 700,- til kr. 611 700,-.
 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Håvard Bakken-Jakobsen
Telefonnummer: (+47) 400 39 019

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger