Faggruppeleiar køyretøygodkjenning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillinga

Trafikant- og køyretøyavdelinga (TK) i Region vest er bygd opp av regionale fagseksjonar, som igjen er oppdelt i faggrupper.

Køyretøyseksjonen har to regionale faggrupper og vi søkjer no ein faggruppeleiar til området Stavanger/Haugesund. Kandidaten som takker ja til stillinga, må vere førebudd på at det forventast at vedkommande må jevnleg besøke alle lokasjonane innanfor området. Faggruppa har fast stasjonert mannskap i Stavanger og Haugesund, men tilbyr også køyretøygodkjenning i Odda og Egersund. Kontorstad kan vere Haugesund eller Stavanger.

Køyretøyseksjonen har i hovudsak ansvar for godkjenning av tunge og lette køyretøy i hall frå Egersund i sør til Nordfjordeid i nord. I tillegg deltar personellet på seksjonen på kontroll av kjøretøy ute på veg.

 Ansvarsområder

Som faggruppeleiar rapporterer du til seksjonsleiar og er ein del av seksjonen si leiargruppe.

Oppgåve- og ansvarsområder:

 • Leie det operative arbeidet i faggruppa
 • Personalansvar for ca. 20 medarbeidarar
 • Ansvar for faglig oppfølging og utvikling av eininga
 • Mål- og resultatansvar
 • Kontakt og samarbeid internt og mot eksterne samarbeidspartar

Dette ynskjer vi oss

I Statens vegvesen ynskjer vi å vere profesjonelle, framtidsretta og inkluderande.

Som leiar er det viktig at du

kommuniserer og samhandlar godt, ser løysingar og kan vise handlekraft gjennom fagleg styrke

jobbar målretta for at Statens vegvesen skal vere imøtekommande, ha omtanke for omgjevnadane og vere tilgjengeleg

Som leiar i Statens vegvesen forventar vi at du er med og utviklar ein einskapleg etat og legg vekt på resultatleiing. Alle leiarane må ta ansvar for å utvikle medarbeidarane sine og seg sjølv, og vere bevisst på at dei er rollemodellar og kulturskaparar.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant universitet/høgskuleutdanning, min. 3 år. For kandidatar med sterk og allsidig praksis frå dei aktuelle fagområda, eventuell etterutdanning og gode personlege føresetnader for stillinga, kan kravet til utdanning fråvikast.
 • Vi ynskjer kandidatar med leiarerfaring og gjennomføringsevne. Du må vere samfunnsorientert, initiativrik og løysingsorientert. Personlege eigenskapar vil verte vektlagt.
 • Dersom du har teke heile eller delar av utdanninga di i utlandet, ber vi om ei autorisert omsetjing av dine papir og ei godkjenning frå NOKUT (www.nokut.no).
 • Stort engasjement, mykje ansvar og fagleg utvikling
 • Som tilsett i Statens vegvesen blir du ein del av eit engasjert og tungt fagmiljø som tenkjer nytt, deler kunnskap og jobbar tett saman. Du påverkar samfunnsutviklinga, og du får bidra til framtidsretta løysingar på fagfeltet ditt. Vi gir deg viktige oppgåver med mykje ansvar, og vi treng medarbeidarar som ynskjer å utvikle seg i takt med nye utfordringar. Fagleg etatsopplæring blir gitt når dette er naudsynt.
 • Medarbeidarane våre fortel om spennande arbeidskvardagar med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr

 • Utfordrande oppgåver og moglegheit til å skape eit spennande fagleg miljø
 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Eiga leiarintroduksjonsprogram
 • Fleksitid og gode ordningar for avspasering
 • Pensjonsordning og muligheit for lån i Statens pensjonskasse
 • Etatsskoler og gode muligheiter for fagleg påfyll
 • Lønn vert fastsett etter nærmare avtale i samsvar med etaten sin lønnspolitikk, og det vert trekt 2 prosent pensjonsinnskot til Statens pensjonskasse

Statens vegvesen skal vere prega av mangfald, og dei tilsette hos oss skal spegle befolkninga. Vi legg vekt på å leggje arbeidsforholda til rette dersom du har behov for det.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger