Faggruppeleiar grunn- og vatnforurensning

Stillingsbeskrivelse

Forsvarsbygg har som landet sin største eigedomsforvaltar eit stort ansvar for miljø i forvaltninga av eigedommane. Miljøseksjonen består av 44 rådgivarar innan ytre miljø, HMS og kulturminne. Vi gjennomfører oppdrag for Forsvarssektoren, og sikrer at Forsvaret får øve samtidig som miljøhensyn blir tatt hand om. Faggruppe grunn- og vannforurensning har jobba systematisk med Forsvaret sine forurensa lokalitetar, deponier og forurensa grunn i 30 år, og sørget for registreringar og kartleggingar, risikovurderingar, tiltaksplanar og –gjennomføring av oppryddingsprosjekter. Gruppa er også miljørådgivarar i samband med drift, utbyggings- og avhendingsprosjekter. Gruppa har stor portefølje i skyte- og øvingsfelt og flystasjonar, og sørger mellom anna for overvaking i bekkar/elver, undersøkingar av tungmetall og PFAS forurensning, utviklar og testar tiltaksmetodar, gjennomfører miljørisikoanalyser, utarbeide faggrunnlag for utslippssøknadar, og sikrer oppfølging av utslippstillatingar. Dette inneber også tverrfagleg samarbeid.

Faggruppa gjennomfører dei fleste oppdrag sjølv og samarbeider tett med Forsvaret sitt forskningsinstitutt og andre i vårt FoU arbeid.  Vi har betydeleg dialog med miljømyndigheiter, gir innspel på alt fra høyringar og Forsvarsbygg sin miljøstrategi, kurser, utarbeider prosedyrer og handbøker, og bistår ved store anskaffingar. Vi brukar ulike kartverktøy og databaser i arbeidet vårt.

Vi søker etter ny leiar for vår faggruppe grunn- og vannforurensning, som vil jobbe som rådgivar i tillegg til å ha personalansvar. Gruppa består av 10 engasjerte og dyktige medarbeidarar med høgare utdanning. Noko reisevirksomheit må påreknast. Vi ønsker rett person velkommen til ein triveleg og spennande arbeidsplass med mange varierte oppgåver.

Arbeidsoppgaver

 • Fagleg ansvar for grunn- og vannforurernsing i Miljøseksjonen
 • Rådgiving og oppdragsgjennomføring
 • Gi føringer og innspill i FoU prosjekter
 • Utarbeide rapporter, prosedyrer og handbøker
 • Personalansvar, og sørge for fagleg utvikling av medarbeidere
 • Sørge for oppdrags- og ressursstyring i gruppen 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant mastergrad. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring innan fagområdet
 • Sterkt ønskeleg med leiarerfaring
 • Gode språkferdigheiter på norsk og engelsk, skriftleg og munnleg         
 • Førarkort klasse B
 • Må kunne tryggingsklarerast opp til Hemmeleg 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ansvarleg og initiativrik
 • Høg gjennomføringsevne 
 • Gode leiareigenskapar
 • Heilheitsforståing
 • God skriftleg og munnleg formidlingsevne 
 • Evne til å raskt sette seg inn i nye problemstillingar

Vi tilbyr

 • Lønn som seniorrådgivar (kode 1364) med eit lønnsspenn fra 723 200,- 789 200,- (lønnstrinn 75-79). For særskilt kvalifiserte kan høgare lønn vurderast
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftsidrettslag med breitt tilbud av aktivitetar
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Gode velferdsordningar
 • Bedriftshelseteneste  

Kontaktpersoner

Torild Jørgensen
Leder miljøseksjonen
Telefonnummer: 95919679

Hvem er Forsvarsbygg?

Forsvarsbygg er et statlig forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. 

I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter, inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Forsvarsbygg har som målsetting at vårt arbeidsmiljø skal preges av tverrfaglighet, mangfold og likestilling. Vi ønsker derfor en virksomhet hvor ansattes alder, kjønn og etnisitet er balansert. Vi ønsker å knytte til oss nye medarbeidere som kan påvirke bedriftskulturen positivt gjennom sin personlige og faglige kompetanse.

Les mer om Forsvarsbygg og se flere ledige stillinger