Faggruppeleder UK midt B

Faggruppeleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Utekontrollavdelingen i Statens vegvesen har ansvar for etatens kontroll av kjøretøy og trafikanter langs veg. Gjennom planmessig kontrollaktivitet, skal vi ivareta trafikksikkerhet med nullvisjonen som utgangspunkt, samt bidra til like konkurransevilkår i transportbransjen. Faggruppe Utekontroll midt B har en ledig stilling til dette viktige arbeidet.

Utekontroll midt har i dag 41 ansatte, og består av to områder, A og B. Du vil ha ansvaret for oppfølging og utvikling av rundt 23 medarbeidere fordelt på kontorstedene Steinkjer og Sandmoen (Trondheim) i faggruppe Utekontroll midt B.

Kontorsted er for tiden Sandmoen kontrollstasjon, alternativt Steinkjer trafikkstasjon.

Arbeidsoppgaver

Du vil lede det operative arbeidet i faggruppen. Dette innebærer personalansvar i tillegg til økonomi, mål og resultatansvar. Du vil også være ansvarlig for arbeidsplanlegging, herunder turnus.

Faggruppeleder inngår i seksjonens ledergruppe og rapporterer til seksjonsleder.Faggruppeleder koordinerer og følger opp utekontrollvirksomheten i faggruppen, og i nært samarbeid med de andre trafikant- og kjøretøyområdene i divisjonen.

Du vil også ha tett samarbeid med politiet, tollvesenet, arbeidstilsynet og andre offentlige etater.

Kvalifikasjonskrav

Minimum 3-årig utdannelse fra høyskole/universitet innenfor relevant fagområde. For søkere med omfattende og relevant erfaring, eventuell etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan utdanningskravet fravikes.

Vi vektlegger ledererfaring, helst fra bil-, anleggs-, eller truckbransjen. Faglig interesse og kjennskap til regelverk knyttet til kjøretøy er også en fordel.

Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Du må ha førerkort, minimum klasse B, samt fylle vilkårene for å oppnå førerrett i de øvrige førerkortklassene.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper

Du er en samlende leder med evne til å motivere og utvikle medarbeidere. Du er en lagspiller, samtidig er du din rolle bevisst som leder, og er lojal mot de beslutninger som skal tas. Du kan vise til gjennomføringsevne, og jobber målrettet og strukturert.

Du har en genuin interesse for faget, og er opptatt av hva som skjer i faggruppen. Gruppen er lokalisert på to lokasjoner, og du må kunne beherske fjernledelse for å skape et trygt arbeidsmiljø.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
  • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med Jan-Erik Myhr på tlf. 994 68 162.

Vi ber om at du vedlegger vitnemål og attester elektronisk når du søker. Legg gjerne ved CV, men husk å i tillegg benytte malen i Jobbnorge for å registrere utdanning og yrkeserfaring.

Kontaktpersoner

Jan-Erik Myhr
Mobil: 994 68 162

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger